Home Natural Resource Management
la.gif en.gif

Natural Resource Management

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4

Partner Stakeholders

 

  
   
ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແມ່ນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ
ເຊີ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ.
@2010 Rights-LINK Lao, Created by Insmai.com

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ບ້ານໂພນສະຫວັນໃຕ້, ໜ່ວຍ 14, ເຮືອນເລກທີ 207, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856-21-312519 | ແຟກ: +856-20-315841
ອີເມວ: Info@rightslinklao.org, centre@rightslinklao.org