ວິດີໂອ

 

ວິດີໂອກ່ຽວກັບສິດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຮູບເງົາສັ້ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາເປັນໄລຍະທີສອງຂອງ ໂຄງການຜະລິດຮູບເງົາສັ້ນພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ,ອົງການຮ່ວມມື ລາວເຢຍລະມັນ, ກົມທີ່ດິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ,
ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກສູນກາງ, ຮູບເງົາສັ້ນດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບບັນຫາການແກ້
ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນ,ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການພັດທະນາບ້ານ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳໃນຂັ້ນບ້ານຊຶ່ງລວມທັງໝົດມີ 6 ເລື່ອງ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຜະລິດເປັນເຄື່ອງມືການສື່ສານໃນຮູບແບບ
ທີ່ສະດວກ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍຊຶ່ງເໝາະສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຊ້ສຳລັບແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ.
Good News My Beloved Land Flow of Solidarity
The Son in Law Whose Fault Learning is Sharing
ທີມງານ Rights-LINK ໄດ້ຜະລິດວີດີໂອຫຼືໜັງສັ້ນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບສິດແລະພັນທະໃນການນຳໃຊ້
ທີ່ດິນໂດຍ ການຮ່ວມມື ຂອງ GIZ, ກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະນິຕິສາດ
ແລະ ລັດຖະສາດ, ແລະ ອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິດີໂອມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ
ສຳລັບການຜະລິດສື່ວິດີໂອ ໃນອະນາຄົດ.
Morradok-Por Nam-Jai-Nang Fa-Lang-Fon
 Bod-Hien-La-Ka-Paeng  Kam-Mun-Sunya Man-Hua-Jai
FLGET
Lao English Stories from the Ground
flegtlaoy flegtengy  stories

ສຽງຈາກຊາວບ້ານ

y01 y02 y03
ອຳລີ ເວົ້າກ່ຽວກັບເພື່ອນບ້ານ
ທີ່ສັນຕິຂອງພວກເຂົາ
o
o
ອຳເລື່ອມ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ສິດຕໍ່ທີ່ດິນຂອງລາວ
o
o
ອຳໂນດ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການ ປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນເພື່ອໄວ້ໃຫ້
ຄົນ ຮຸ້ນຕໍ່ໄປ
y04 y05 y06
ອຳພັນ ອະທິບາຍວ່າທຸກສິ່ງທຸກ ຢ່າງເກີດມາຈາກປ່າໄດ້ແນວໃດ
o
ອຳພອນ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນຂອງລາວ ເພື່ອປູກພືດ
o
ອຳສົງ ເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີອັນບໍ່ ເໝາະສົົມ ໃນການລ່າສັດຂອງ ປະຊາຊົນ
y07 y08 y09
ນາງ ບົດ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດ ລົງຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານທີ່ດິນ ໃນບ້ານຂອງລາວ ອຳບວດ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມຈຳ ເປັນທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງກອງນ້ຳ
o
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ອຳຈຸວັນ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທີ່ດິນ
o
y10 y11 y12
ທ່ານ ຄຳຫຼວງ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຕະຫຼາດຂອງຜົນຜະລິດກະສິກຳ
o
ທ່ານ ກະມົນ ເວົ້າກ່ຽວກັບຜົນຜະ ລິດການປູກພືກທີ່ໄດ້ມາຈາກດິນ
o
ທ່ານ ຄຳພາ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍຂອງການກຳນົດເຂດ ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງລາວ
y13 y14 y15
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງມາລີ ກ່ຽວ ກັບຄວາມສຳຄັນໃນການປົກ ປັກຮັກສາທີ່ດິນ ມະນີວັນ ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສຳ ຄັນໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ
ທຳມະຊາດ
ທ່ານ ມົນ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບງານ ບຸນປະເພນີສຳລັບປ່າໄມ້
o
y16 y17 y18
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນາລີ ກ່ຽວ ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສິດນຳໃຊ້ທີ່ ດິນຂອງພວກເຂົາ ປຣາ ເວົ້າກ່ຽວກັບການດຳລົງ ຊີວິດທີ່ຕິດພັນກັບທີ່ດິນ
o
ສົມບູນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນ
ຮ່ວມກັບລາວໃນການຮຽນຮູ້ສິດ
ທີ່ດິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
y19 y20
ທັກ ຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພິ່ມ ເຕີມບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ເຢິນ ເວົ້າວ່ານາງດີໃຈທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ມີປະໂຫຍດ
ຂອງໂຄງການ

VFI Videos

An Introduction to VFI Land Is Life Our Work in Laos
y21 y22 y23
Water in Cambodia Bunong Community Center A School in a Cambodian Slum
y24 y25 y26
It Takes a Village Focus Land Rights
It-Takes-a-Village-Focuss  landrights

Related Videos

The Amazon of Asia Human Trafficking in Southeast Asia  The Lao PDR Round Table Process
y27 y28 The-Lao-PDR
Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu