ເຊື່ອມຕໍ່ຫ້ອງສະໝຸດ

govlao ລັດຖະບານ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ
ຂໍການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ).
 landobservatory The Land Observatory is a pilot project by some partners of the Land Matrix, designed to provide greater context and deeper insight on land deals, from a more local perspective.
LaoFAB document repository
Login to the LaoFab Document Repository
LAND ISSUES WORKING GROUP
Recommended reading
  GENDER DEVELOPMENT ASSOCIATION
GDA library
 

The Center for People and Forests
Knowledge Center
Free and open to all, the Community Forestry Knowledge Center houses more than 8,000 publications and digital materials.

  INTERNATIONAL LAND COALITION
ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
The World Bank
Open Knowledge Repository
Search and browse thousands of publications
ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ
PARTICIPATORY DEVELOPMENT
TRAINING CENTER
Food and Agriculture
Organization of the United Nations
E-learning Centre
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ທີ່ເປັນພາສາລາວ
COALITION FOR LAO INFORMATION, COMMUNICATION AND KNOWLEDGE
The Global Association for People and the Environment
socio ການວິເຄາະພື້ນຖານດ້ານຜົນຂອງການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສໃນປີ 2005

 

Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu