Calendar of Events

____________________________________________________________
09.2015
ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານທີ່ດິນ, ກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ປະຈໍາປີ 2015
ສະຖານທີ: ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພື່ອເຕີມ: Maiyu Thao, LINK Resource Centre
E-mail: maiyuthao@rightslinklao.org
Tel:021-312-519
____________________________________________________________
10.2015
ນຳສະເໜີ ການກຽມພ້ອມ, ໂອກາດ ແລະ ທ່າແຮງກ່ຽວກັບເຂົາປະຊາຄົມ
ສະຖານທີ: ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພື່ອເຕີມ: Maiyu Thao, LINK Resource Centre
E-mail: maiyuthao@rightslinklao.org
Tel:021-312-519

____________________________________________________________


Calendar

Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu