ບໍລິການ

ຄວາມເປັນມາ

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດພາຍໃຕ້
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຮ່ວມ
ມື ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ສູນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນສູນກາງທີ່ລວບ
ລວມເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເປັນພື້ນ
ທີ່ໃນການແລກປ່ຽນເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ແລະ ແນວຄວາມຄິດລະ
ຫວ່າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍເພື່ອ ແກ້ໄຂບັນ
ຫາຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ, ເປັນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ສ້າງສັນໃນການ
ສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ກ້ວາງຂວາງເພ່ືອປັບປຸງ
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ.

20160712_104641

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ເປີດ ວັນຈັນວັນສຸກ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ – 16:00 ແລງ

ສະໝອງຂໍ້ມູນ

  • ດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  • ດ້ານສິດທິເດັກ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ
  • ດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
  • ດ້ານ REDD+ ແລະ FLEGT
  • ຂໍ້ມູນການຊອກຫາທຶນ

ຫ້ອງສະໝຸດອອນລາຍ >>>

ສິ່ງພິມ

ເອກະສານ

ສຶ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu