ສື່ສິ່ງພິມ

 Top

0

ກໍລະນີສຶກສາ

ປຶ້ມເລື່ອງ/ກາຕູນ

ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ

ໂພສ໌ເຕີ

ປະຕິທິນ

ປຶ້ມແນະນຳ

  ແຜ່ນພັບ

ປຶ້ມຄູ່ມື

ວີຊີດີ

________________________________________________________________________

ປະຕິທິນ/Calendar
   
ປະຕິທິນປີ 2017    
calendar17s   ຜູ້ຂຽນ:
ອົງການທີ່ຜະລິດ:
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ:
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
   
ປະຕິທິນປີ 2016    
calendar16s 0
ຜູ້ຂຽນ: LIWG, GAPE,JVC,CIDSE, CARE, PADETC,…
ອົງການທີ່ຜະລິດ: MoNRE, GAPE,JVC, CIDSE, CARE, PADETC,…
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍອີງ
ໃສ່ນິຕິກຳຕ່າງໆ
ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະທຸກພາກສ່ວນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການ
ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ …
   
ປະຕິທິນປີ 2015
calendar15   ຜູ້ຂຽນ: LIWG, GAPE,JVC,CIDSE, CARE, PADETC,…
ອົງການທີ່ຜະລິດ: MoNRE, GAPE,JVC, CIDSE, CARE, PADETC,…
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍອີງໃສ່ນິຕິກຳ
ຕ່າງໆເພື່ອ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະທຸກພາກສ່ວນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ …
ປະຕິທິນປີ 2014
calendar14   ຜູ້ຂຽນ: LIWG, GAPE,JVC,CIDSE, CARE, PADETC,…
ອົງການທີ່ຜະລິດ: MoNRE, GAPE,JVC,CIDSE, CARE, PADETC,…
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຳປະທານຂອງໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ, ເລີ່ມຈາກການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ, ແນະ ນຳຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດສັນຍາ, ຄວາມສຳຄັນຂອງ
ໜ່ວຍໄກ່ ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ…
     
ປະຕິທິນປີ 2013
calendar13   ຜູ້ຂຽນ: VFI, LIWG, GAPE, JVC, CIDSE, OXFAM, MCC,..
ອົງການທີ່ຜະລິດ:VFI, LIWG, GAPE, JVC, CIDSE, OXFAM, MCC,..
ພາສາ:
ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ:
Soft copy

ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
​ ເວົ້າເຖິງສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການໄດ້ຮັບ
ສິດໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫານ, ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງທີ່ດິນທີ່ເປັນ
ກຳມະສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທີ່ດິນລວມໝູ່ລວມທັງການກໍານົດເວລາໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີການຊີ້ໃຫ້ເຫັນການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກຳທຳຜິດ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
     
ປະຕິທິນປີ 2012
calender12   ຜູ້ຂຽນ: RL, CIDSE, MCC
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, CIDSE, MCC…
ພາສາ:
ລາວ

ຊະນິດ:
ປະຕິທິນ

ຮູບແບບ:
Soft copy

ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມຶອງລາວທັງຊາດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດ, ພັນທະຂອງ
ຕົນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງວງົຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດຊຶ່ງ
ລັດເປັນຕົວແທນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລວມສູນ
    Top
ປະຕິທິນປີ 2011
calendar11   ຜູ້ຂຽນ: VFI, CIDSE, JVC,GIZ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: RL, LIWG, CIDSE …
ພາສາ:
ລາວ

ຊະນິດ:
ປະຕິທິນ

ຮູບແບບ:
Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມຶອງລາວກ່ຽວກັບທີ່ດິນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລະຫານທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນການສຳປະທານ
ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍ ຫາຍການກຳນົດຂອບເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳການຂຶ້ນທະບຽນ
ທີ່ດິນ
     
ປະຕິທິນປີ 2010
calendar10   ຜູ້ຂຽນ: VFI, CIDSE, LIWG
ອົງການທີ່ຜະລິດ: RL, MONRE
ພາສາ:
ລາວ
ຊະນິດ: ປະຕິທິນ
ຮູບແບບ:
Soft copy

ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບລວມໜູ່ ແລະ
ຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້, ສິດ ແລະ ຫນ້າທີໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນແບບລວມໜູ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ການທົດແທນຄຶນຄ່າເສຍຫາຍ,
ສິດ ແລະ ຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ …
     

0

___________________________________________________________________

ແຜ່ນພັບ/Brochure
ແຜ່ນພັບຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Bouchure13l ຜູ້ຂຽນ: VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
ພາສາ: ລາວ ແລະ ອັງກິດ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແຜ່ນພັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ, ທີ່ຕັ້ງ, ແຜນທີ່,
ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ການບໍລິການຂອງສູນ
ແຜ່ນພັບສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Bouchure12l ຜູ້ຂຽນ: VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແຜ່ນພັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆຂອງໂຄງກນາທີ່ມາຈາກທັງ 3 ໜ່ວຍງານຫຼັກ ແລະ ອະທິ
ບາຍທີ່ຕັ້ງ ແລະ ລວມທັງຂໍ້ມູນ ຕິດຕໍ່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
Bouchure11b ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL …
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI,MoNRE, NUoL…
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ : ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້ : ​ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນມີສິດ
ໃນການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມອອກຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນຂະບວນການຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນ
ການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ
ການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ຜູ້ຂຽນ: EU
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI
ພາສາ:  Lao
ຊະນິດ : ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເຜີຍແຜ່ບັນດາບົດຮຽນຈາກແຜນວຽກປະຕິບັດ EU FLEGT ນີ້ ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຜົນກະທົບຂອງແຜນວຽກປະຕິບັດໃນໄລຍະ 10 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ຮັບຮອງ,ເປັນກຍັງ EU ຈຶງຈຳເປັນຕ້ອງສຶບຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ແລະການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບັນດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັບ
ມືກັບການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃນການຄ້າໄມ້ໃນໂລກ
 Top
ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
Bouchure10b ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL…
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE, NUoL…
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
ໂດຍໂຄງການ ສຳປະທານ, ປະຊາຊົນມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການປັບປຸງ, ໂຄງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ປະຊາຊົນຈະຕ້ອງມີສ່ວນ ຮ່ວມຕັດສິນໃຈໃນຂະບວນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
Bouchure9b ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL …
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE, NUoL …
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຍ້ອນ
ໂຄງກາ ນສຳປະທານ, ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກໂຄງການ, ຂະບວນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ອອກໃບ​ຕາດິນ​ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ
Bouchure8 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂືນໃນການອອກໃບຕາດິນ (ຄ່າທຳນຽມວັດແທກ, ຄ່າ
ທຳນຽມອອກ ໃບຕາດິນ), ຄ່າ​ບໍລິການໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທີ່ດິນລວມມີ: ການຈົດທະ
ບຽນນິຕິກຳ, ການໂອນປະເພດ ທີ່ດິນ, ການຈົດທະບຽນທີ່ດິນ
ການ​ມອບ​-ໂອນສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
Bouchure7 ຜູ້ຂຽນ:RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ະຫຼຸບຫຍໍ້: ການມອບໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຄິດໄລ່, ໄລຍະເວລາ, ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ
ແລະ ສິ່ງທີ່ ຜູ້ມອບ-ໂອນຄວນປະຕິບັດໃນເລາມີການມອບ-ໂອນ ຫຼື ຊື້ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,
ຈະຕ້ອງ​ແມ່ນ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​
ດິນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ມອບ-ໂອນ​ໄດ້
 Top
ສິດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອອກ​ຊື່​ໃນ​ໃບ​ຕາດິນ
Bouchure6 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ສົງ​ເສີມບົດບາ​ດຍິງ-ຊາຍ​ມີ​ສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໃນ​ກຳມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ, ຄວາມ
ສຳຄັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກຊື່ໃນໃບຕາດິນ
ການ​ສືບ​ທອດ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
Bouchure5 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:ການສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈະມີການປ່ຽນແປງໃບຕາດິນ ຊຶ່ງລວມມີຂັ້ນຕອນ
ການຈົດທະບຽນ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມສຳຄັນໃນການຈົດທະບຽນ
ສືບທອດ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ການຈົດທະບຽນແບ່ງແຍກ ແລະ ໂຮມຕອນດິນເຂົ້າກັນ
Bouchure4 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບັນດາ​ເງື່ອນ​ໄຂເພື່ອ​ແບ່ງ​ຕອນ​ທີ່​ດິນ​ຈາກ​ຕອນ​ໜຶ່ງ​ມາ​ເປັນ​ສອງ​ຕອນ ຫຼື ​ແບ່ງ​
ກຳມະສິດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ທີ່​ດິນ​ລວມໝູ່​ຂອງ​ບ້ານ
ການນຳໃຊ້ໃບຕາດິນເພື່ອເປັນຫຼັກຄ້ຳປະກັນກູ້ຢືມເງິນ
Bouchure3 ຜູ້ຂຽນ:RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບຸກຄົນ ຫລື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບຕາດິນ​ໄປ​ຄ້ຳປະກັນ​ນຳບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ
​ເງິນ​ຕ່າງໆ  ແນະນຳຂັ້ນຕອນການໃຊ້ໃບຕາດິນເພື່ອເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະ ເກີດຂຶ້ນຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ
 Top
ການ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍຣະດົກທີ່​ດິນ
Bouchure2 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:ການ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍຣະດົກທີ່ດິນ ​ແລະ ການ​ແບ່ງປັນ​ມູນ​ຣະ​ດົກ​ຕາມ​ພິ​ໄນ​ກຳ ​ແລະ
ກົດໝາຍ ນອກ​ນີ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ສະຫຼະມູນມໍລະດົກ
ສິດ ​ແລະ ພັນທະ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
Bouchure1 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:ອະທິບາຍເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບຸກຄົນ ຫຼື​ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມ ກົດໝາຍ, ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ, ການເສຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ສັນຍາ ແລະ ນິຕິ​ກຳຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
Bouchure0 ຜູ້ຂຽນ: RL ຮ່ວມກັບ MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ການຈົດທະບຽນສັນຍາ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອ​ຮັບປະກັນທຸກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳມະສິດທີ່ດິນໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທາງດ້ານ
​ກົດໝາຍ​
 Top
ປຶ້ມແນະນຳ/Pampphlet
ບາງ​ຂໍ້​ຄວນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
 pamphletw ຜູ້ຂຽນ: RL & MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ຊະນິດ: ປຶ້ມແນະນຳ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄັດບາງມາດຕາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ປະຊາຊົນຄວນຈະຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່
ດິນເຊັ່ນ: ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ, ການສຳປະທານ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການກຳນົດຂອບເຂດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ
 
ບົດສະຫຼຸບລາຍງານຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ
 
Reportlao ຜູ້ຂຽນ: EU
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & EU
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
Top

0

___________________________________________________________________________

0

ໂພສ໌ເຕີ/Poster
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ
 Grievance-Mechanism-Lao ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE, NUoL
ພາສາ: Eng&Lao
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ແນວທາງການຮ້ອງທຸກແມ່ນຂະບວນການທີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊາວບ້ານ,
ລັດຖະບານ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການພາກເອກະຊົນ) ປຶກສາຫາລືບັນຫາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທີ່
ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຊອກຫາວິທີທາງຊົດເຊີຍສຳລັບ
ບັນຫາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ ໂຄງການເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບ
ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
Livelihood-DevelopmentLao ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI,MoNRE, NUoL
ພາສາ: Eng & Lao
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໝາຍເຖິງແນວທາງທີ່ປະຊາຊົນຈະຜະລິດອາຫານສຳລັບ
ການບໍລິໂພກ, ຜະລິດສຳລັບຊື້ຂາຍສ້າງລາຍໄດ້ ຫຼື ຜະລິດອາຫານອື່ນໆ ສຳລັບຂາຍ, ຊົມໃຊ້ ແລະ ຂາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍໃນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ, ການຟຶ້ນຟູຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ເທົ່າກ່ອນໂຄງການເກີດຂຶ້ນ
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ResettlementLao ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE, NUoL…
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສຳປະທານ, ແມ່ນ
ການປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທຸລະກິດຈາກ
ບ່ອນໜຶ່ງໄປອີກ ບ່ອນໜຶ່ງ, ການເຂົ້າຮ່ວມວາງແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການຄັດເລືອກ
ພື້ນທີ່ຈັດສັນໃໝ່ຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກການຊົດເຊີຍ
 Top
ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ
Compensation-lao-version ຜູ້ຂຽນ: VFI, MoNRE, NUoL
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE, NUoL…
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ການຊົດເຊີຍແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການໍ
ຊົດເຊີຍ ເປັນຊັບສິນອື່ນໆສຳລັບຊັບສິນ ແລະ ໂອກາດທີ່ໄດ້ສູນເສຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງ
ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ນ້ຳຖ້ວມ, ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ, ການປູກພືດ, ປ່າສະຫງວນ ສຳລັບການປັບປຸງເຂດອ່າງໂຕ່ງ ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ຮູບແຜນວາດການຈັດສັນທີ່ດິນຈຸລະພາກຂັ້ນບ້ານ
m01 ອົງການທີ່ຜະລິດ: RL, Gtz and MoNRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ສະແດງເຖງິການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານຊຶ່ງລວມທັງໝົດມີ 15 ປະເພດ ໂດຍແຍກ
ຕາມ ແຕ່ລະປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້
 Top
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເຣດບວກ (REDD+)
R06 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ມີໄວ້ສະໜອງ: Hard copy
ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
R05 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ປ່າໄມ້ສາມາດເປັນທັງແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ບ່ອນເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກ
R04 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປ່າໄມ້ຕໍ່ກັບການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
R03 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
​ບົດບາດຂອງປ່າໄມ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍກາຫໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໂດຍ
ຜ່ານການ ສັງເຄາະແສງດູດຊັບເອົາທາດອາຍກາກໂບນິກໄປເກັບໄວ້ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນໄມ້…
 Top
ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງເຣດບວກ (REDD+) ຢູ່ ສປປ ລາວ
R02 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ພາສາ:ລາວ
ຊະນິດ:ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄຸນປະໂຫຍດຂອງ REDD+ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ກໍລະນີຖ້າມີການດຳເນີນໂຄງການ
ການເກັບສະສົມທາດອາຍກາກໂບນິກໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງປ່າໄມ້
R01 ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, RECOFTC & DOF
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ : Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ປ່າໄມ້ຊ່ວຍໃນການດູດຊືມທາດອາຍກາກໂບນິກທີ່ປ່ອຍມາຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານ,
ຄວັນລົດ
ແລະ ເມື່ອມີການສັງເຄາະແສງຕົ້ນໄມ້ສາມາດປ່ອຍທາດອົກຊີອອກມາສາມາດຊ່ວຍ
ຊັ້ນບັນຍາກາດ
ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Poster04 ຜູ້ຂຽນ: VFI & MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບັນດາ 6 ສິດ ແລະ ຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ, ໜ້າທີ່ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍລະບຽບຫຼັກການກົົດໝາຍ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ມີສິດໃນ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກ່ຽວ
ກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Top
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ
Poster03 ຜູ້ຂຽນ: VFI & MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂປສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:​ 6 ຢ່າງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ, ປະຊາຊົນ
ສາມາດວາງ ແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະຕັດສິນໃຈເປັນຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃນການພັດທະນາແບບຢຶນຍົງ
ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີການຈັດສັນທີ່ດິນ?
Poster02 ຜູ້ຂຽນ: VFI & MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ:Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງອີງຕາມເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ຂອງແຕ່ລະປະເພດ
ທີ່ດິນຈະມີຄວາມ ສະດວກ ແລະ ຍືນຍົງ
ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ຫຍັງ, ແນ່?
Poster01 ຜູ້ຂຽນ: VFI & MONRE
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Hard copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີ
ຊີວິດໂດຍສະເພາະ ວິຖີຊີວິດຂອງມະນຸຸດ ແລະ ສັດ
 
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ( ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນມາດຕາ 80 ແລະ 81 )
cidse01 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
 
ການຈັບຈອງດິນໄວ້ລ້າໆ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດມາດຕາ 22)
 cidse02 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
 
ການທຳລາຍປ່າໄມ້ (ກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 139)
cidse03 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
 
ແຜນວາດການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸດຕິທຳດ້ານການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ
cidse04 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
 
ແຜນວາດການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸດຕິທຳດ້ານການແກ້ໄຂທາງບໍລິຫານ
cidse05 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
 
ແຜນວາດການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸດຕິທຳດ້ານການດຳເນີນຄະດີອາຍາ
cidse06 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບທອດມູນມໍລະດົກມາດຕາ 12,13,14,15
cidse07 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
cidse08 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຂດເຊື່ອມຕໍ່
cidse09 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບນັກທຸລະກິດ
cidse10 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບປະຊາຊົນ
cidse11 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ມາດຕາ 68 ສາເຫດຂອງການທົດ
cidse12 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ລັດຖະທຳມະນູນວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງ
cidse13 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
cidse14 ອົງການທີ່ຜະລິດ: ຊິດເຊ-ລາວ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ຊົນເຊີຍຜູ້ຊາຍທີ່ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ
gda01 ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
ລະດັບຈິດສຳນຶກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
gda02 ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ໂພສເຕີ
ຮູບແບບ: Soft copy
Top

0

___________________________________________________________________________

ກໍລະນີສຶກສາ/Casestudy
ພະລັງນ້ຳພະລັງຊີວິດ
power-water01b ຜູ້ຂຽນ: ນ. ມະນີວັນ ເພັດສຸພັນ, ທ. ແສງສຸລິໄຊ ພູດາວົງ,
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & Rights-LINK
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
 
ຊີວິດໃໝ່
Life-After-Compensation ຜູ້ຂຽນ: ຄຳຫຼ້າ ເຟື້ອງມະນີວົງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ : ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ​ການ​ກໍ່ສ້າງຂົວ​ແລ້ວ​ຖືກ​ໂຄງການ​ຂອງ​ລັດ​ໄດ້​ເວນ​ຄືນ​ທີ່​ດິນ​ຕອນ​ດັ່ງກ່າວເປັນ
ສາ​ເຫດເຮັດ​ໃຫ​້ວິຖີ​ຊີວິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ສູ່​ຊີວິດ​ໃໝ່
ຢາງແປກຊຽງຂວາງ
Harvesting ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ວິຫັນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ເກີດຂຶ້ນໃນບ້ານທ່າລິນເປັນບ້ານເຜົ່າມົ້ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດນ້ຳພານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ເບິ່ງຫົວຊ້າງໃຫ້ເຫັນຫາງ
Land-Concession ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ເອກວິໄນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງໃນຄອບຄົວ ດຣ. ວັນນະວົງຣາຊະກຸນ
ເມືອງ​ໂພນໂຮງ, ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ປະທານ​ທີ່​ດິນ​
ນິເວດວິທະຍາຖືກ ໄລ່ລ້າ
Rubber ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ວິມົນລັດ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງໃນບ້ານນາທາມ ​ເມືອງ​ໄຊ​ທານີ,
ນະຄອນຫລວງວຽງ​ຈັນ ທີ່​ເກີດ​ບັນຫາປາຕາຍຫນອງຫານ ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ …
 Top
ບັນຫາປາຕາຍຢູ່ໜອງຫານ
Problem-with ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ອຸ່ນແກ້ວ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນບ້ານນາທາມ, ​ເມືອງ​ໄຊ​ທານີ,
ນະຄອນຫລວງ ວຽງ​ຈັນ ທີ່​ເກີດ​ບັນຫາປາຕາຍຫນອງຫານ ​ເກີດ​ຈາກ…​
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃບຕາດິນທີ່ເປັນສິນສົມສ້າງ
Conflic ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ນີອອນ ໄຊຍະຈັກ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບການອອກໃບຕາດິນ
ຄົນເດືອດຮ້ອນຍ້ອນການປ່ຽນບຶງມາເປັນນາ
Imcomplete ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ສົມພົງ ບຸນພາສີ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາໜຶ່ງ​ ຈາກ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບການຫັນປ່ຽນ​ປະ​ເພດ​
ທີ່​ດິນ​ຈາກ​ດິນ​ບໍລິ​ເວນ​ນ້ຳມາ​ເປັນເປັນດິນກະສິກຳ (ດິນ​ນາ).
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການສືບທອດ ແລະ ແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກ
Inheritance-Conflicts ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ບຸນສົງ ບຸບຜາ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນ​ບົດ​ສຶກສາ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ສືບ​ທອດ​ມູນ​ມໍຣະດົກ​ທີ່​ດິນ
ທີ່​ຕົກ​ທອດ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ມາ​ເປັນ​ຊັບສົມບັດ​ຂອງ​ລູກເຮ​ັດບັນດາ​ລູກ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ສືບ​ທອດ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ການ​​
ແບ່ງປັນ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງປະຂາຊົນຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ
Conflict-Managment-for-Land-and-Housing ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ສົມສະນິດ ພູດາວົງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຕັດສິນຄະດີຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄະດີ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
 Top
ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຖົມດິນແລະນ້ຳຖ້ວມນາຂອງປະຊາຊົນ
Compensation-for-Flooding-and-Land-Leveling ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ມະນີວອນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການປະສານງານກ່ອນກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນຊ່ອງວາງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ກາຍເປັນສາຍເຫດ
ຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.ສຸດທ້າຍ, ກໍນຳໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ
ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ຍຸດຕິທຳໃນວຽກງານເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ
Contractt ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ເຊັງສຸກ ເຊັງຢາງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ກຳມະກອນຢູ່ໃນສວນຢາງກັບບໍລິສັດຢາງພາລາຊຶ່ງຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ແກ້ໄຂ
ໄດ້ໂດຍຊາວບ້ານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຳກັດສິດ
ຂໍແບ່ງມູນມໍລະດົກ
Spliting-Inheritance ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ດາວວົງ ພົມພັກດີ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຂໍແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ບໍ່ລົງລອຍກັນຂອງສອງກໍ້າສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງໄປຮອດຂະບວນ
ການຍຸຕິທຳ.
ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ໃຈໂຕ
Neighboring ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ທອງວັນ ປັນຍາວົງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & MONRE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ກໍລະນີສຶກສາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ກົດລະບຽບຂອງປະຊາຊົນທີ່ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຈິດໃຈ
ຄົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນຫາ
 
Top
__________________________________________________________________________________
ປຶ້ມເລື່ອງ/ກາຕູນ/Cartoon Book
ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຜາ​ສຸກ​ດ້ວຍ​ການ​ນໍາໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ
Land-Usage ຜູ້ຂຽນ: ວິເສດ ຈັນທະສອນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ:
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປຶ້ມກາຕູນ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ປູກຈິດສຳນຶກໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຖຶກຕ້ອງ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້ປະຊາຊົນ
​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ
ດິນ​ຂອງ​ຟ້າ I & II,III
land-of-sky ຜູ້ຂຽນ: ເລື່ອງສັັ້ນຈາກນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ປອກຊ່ອງ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: GAPE
ພາສາ: Eng&Lao
ຊະນິດ: ປຶ້ມເລື່ອງ
ຮູບແບບ: Hard copy is available in LINK Resources Centre
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ນັກຮຽນແລະສຶກສາ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນໂດຍຜ່ານເລື່ອງຂຽນທັງ 12 ເລື່ອງຈາກນັກຮຽນ
ມັດທະຍົມ
ແຜ່ນດິນ​ຄື​ຊີວິດ
land-is-a-live ຜູ້ຂຽນ: ເລື່ອງສັັ້ນຈາກນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: GAPE
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປຶ້ມເລື່ອງ
ຮູບແບບ: Hard copy is available in LINK Resources Centre
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄວາມສຳຄັນຂອງດິນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໂດຍສະເພາະວິຖີຊີວິດຂອງມປະຊາຊົນ ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສທຳມະຊາດ
Top
__________________________________________________________________________________
ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ/Banner
ການກໍານົດຂອບເຂດສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້
landuse1 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ:  VFI,MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການກຳນົດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ທີ່ເປັນປ່າປອກໂຫຼ້ນຈຳນວນບໍ່ເກີນ 3 ເຮັກຕາຕໍ່ 1
ແຮງງານໃນຄອບຄົວ, ຖ້າຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຳປະທານ
ຜູ່ທີ່ເຮັດສວນປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
landuse2 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ພືດ​ໃຫ້​ໝາກລັດອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ເກີນ 3 ເຮັກຕາ ຕໍ່ 1 ແຮງງານໃນຄອບຄົວ
ຜູ່ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປອກໂລ້ນ ຫຼື ປ່າຫຍ້າປະເພດຕ່າງໆ ຊຶ່ງຫັນມາປູກພືດພັນຫຍ້າລ້ຽງສັດ
landuse3 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ລະບຽບການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ປອ໋ກ​ໂລ້ນ​ມາ​ຫັນປ່ຽນ​ເປັນ​ຫຍ້າ​ລ້ຽງສັດແມ່ນລັດອະນຸຍາດ
ໃຫ້ບໍ່ເກີນ15 ເຮັກຕາ ຕໍ່ 1 ແຮງງານໃນຄອບຄົວ
ພັນທະຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
landuse4 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE(NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໃຊ້ ​ແລະ ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ແລ້ວມີ​ສິດ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​
ໃຫ້​ແກ່​ລັດ
 Top
ສິດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
 landuse13 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້:
ສະພາວະຄວາມຈິງສັງຄົມທົ່ວໄປຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບ
landuse5 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບຸກຄົນ ​ຫຼື ອົງການທີ່ມີດິນຖືກປິດລ້ອມບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກມີສິດໃນການ
ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນ
ຫຍັບທາງໃຫ້
ການກຳນົດຂອບເຂດ ສິດນຳໃຊ້ດິນປຸກສ້າງ
landuse6 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນນຳໃຊ້ທີ່ດິນປຸກສ້າງໂດຍມີເປົ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ,
ມີຄວາມສະຫງົບ, ບຸກຄົນ​ມີ​ສິດ​ມີ​ເນື້ອທີ​ດິນ​ປຸກ​ສ້າງ 800 M2/​ແຮງ​ງານໃນຄອບຄົວ
ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດດິນ, ນ້ຳ, ປ່າໄມ້​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ລົງຊີວິ​ດຂອງ​ມະນຸດ
landuse7 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ລົງຊີວິ​ດຂອງ​ມະນຸດ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ
landuse8 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບັນດາ​ແຮ່​ທາດ​ເທິງ​ໜ້າດິນ ​ແລະ ພື້ນ​ດິນ
 Top
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ
landuse9 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄວາມໝາຍຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຊຶ່ງ ເປັນປັດໃຈພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊີວິດ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
landuse10 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຕໍ່ຊັ້ນລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນ
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີການຈັດສັນ ແລະ ທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ມີການຈັດສັນ
landuse11 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy onlyສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ​ການຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ ແລະ ບໍ່ມີການຈັດສັນທີ່ມີຜົນຕໍ່ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
ແຜນວາດການຈັດສັນທີ່ດິນ
landuse12 ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI, MoNRE (NLMA)
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ແຜ່ນຜ້າໂຄສະນາ
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຮູບ​ແບບ​ການຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນລວມມີທັງໝົດ 15 ປະເພດ
Top
__________________________________________________________________________________
ປຶ້ມຄູ່ມື/Guide book
ປຶ້ມຄູ່ມືສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ
  Lao   English
vlrglao vlrgengຜູ້ຂຽນ: ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບອົງ ການບ້ານຈຸດ ສຸມສາກົນ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບອົງ ການບ້ານຈຸດ ສຸມສາກົນ
ພາສາ: Eng & Lao
ຊະນິດ: ປຶ້ມຄູ່ມື
ຮູບແບບ: Soft copy only
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະຂັ້ນນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກໍຄືຊາວ ບ້ານໃນຂະບວນການການຄຸ້ມຄອງແລະ ສິດ ແລະຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
protect-right ຜູ້ຂຽນ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຍຸຕິທຳ ແລະ ກົມໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຍຸຕິທຳ ແລະ ກົມໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປື້​ມຄູ່​ມື
ຮູບແບບ: Hard copy
ວຽກງານການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານປອດຄະດີ
create-family ຜູ້ຂຽນ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຍຸຕິທຳ
ອົງການທີ່ຜະລິດ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຍຸຕິທຳ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: ປື້​ມຄູ່​ມື
ຮູບແບບ: Hard copy
 
ວີຊີດີ/DVD
ຂ່າວດີ
Good News ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຊາຍໜຸ່ມທີ່ຮັບໜ້າທີ່ເປັນທີ່ດິນບ້ານ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນລວມຂອງບ້ານ. ຈົນທ້າຍທີ່ສຸດທ້າຍປະຊາຊົນ ກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເມື່ອມີໜ່ວຍງານທີ່ດິນເມືອງເພື່ອລົງມາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະການກະກຽມການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນບ້ານ.
ດິນແດນແສນຮັກ
My Beloved Land ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນເລື່ອງລາວຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງບ້ານ,
ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າຕົ້ນນ້ຳທີ່ນອນໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງ
ບ້ານອື່ນນຳ,ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທັງ 2 ບ້ານມີການວາງລະບຽບຄຸ້ມຄອງແລະ
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະປ່າໄມ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບ້ານ.
ສາຍທານປະສານໃຈ
Flow of Solidarity ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ແມ່ນເລື່ອງລາວຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຕັ້ງໃຈຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງບ້ານນາດີ
ທີ່ຄຳນຶງ
ເຖິ ງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເພື່ອວາງແຜນ
ພັດທະນາ ບ້ານ, ໃນ ການເຮັດຄອງເໝືອງຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບການກະສິກຳ, ຈົນສຸດທ້າຍຄອງ ເໝືອງດັ່ງກ່າວຈຶ່ງກາຍ ເປັນສາຍທານປະສານໃຈຂອງຄົນໃນບ້ານ.
ສູກເຂີຍບໍ່ຮູ້ຄຸນ
The Son in Law ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນດິນກະສິກໍາໄປເປັນດິນປະເພດອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້
ຂໍອະນຸຍາດ ຈົນສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ຈົນອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາ
ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຮ່ວມກັນ
ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວເພື່ອເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ກະສິກຳດັ່ງເດີມ.
ຄວາມຜິດຂອງໃຜ?
Whose Fault ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເປັນເລື່ອງທີ່ນໍາເອົາບັນຫາໃກ້ຕົວຂອງເຮົາມານໍາສະເໜີ, ເຊິ່ງກໍ່ຄືການນໍາເອົາ
ໃບຕາດິນ
ໄປຈໍານໍາຈໍານອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນກ້ອນມາຊົມໃຊ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນ
ການໃຊ້ເງິນແທນຄືນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການ ເຮັດໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕໍ່
ຂອງນາຍທຶນ.
ສົ່ງຜ່ານການຮຽນຮູ້
Learning is Sharing ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເຂັມພອນຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງບ້ານນາດີໃນການນຳເອົາແຜນພັດທະນາສະເໜີ
ຕໍ່ຂັ້ນເມືອງ, ນາງໄດ້ພະຍາຍາມນຳໃຊ້ແຜນດັ່ງກ່າວເພື່ອພັດທະນາບ້ານນາດີໃຫ້ມີຄວາມຢູ່ດີ
ກິນດີ ໂດຍການສ້າງເປັນ
ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ກາຍເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່
ບ້ານອື່ນໆທີ່ສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້.
ມໍລະດົກພໍ່
monye-p ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເລື່ອງນີ້ກ່ຽວກັບຜູ້ເປັນລູກຊາຍຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບເມຍຜູ້ທີ
ສອງຂອງພໍ່
(ແມ່ຜູ້ທີສອງ), ເມື່ອນາງທວງສິດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນດັ່ງກ່າວ
ເປັນຂອງຕົນເອງທັງໝົດ ເພື່ອຈະຂາຍ ດ້ວຍຫຼັກຖານອັນ ດຽວກໍຄືໃບມອບສິດຈາກສາມີທີ່
ເສັຍຊີວິດໄປແລ້ວມອບໃຫ້, ຫຼັງທີ່ຜ່ານ
ຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫຼາຍຂັ້ນຕອນ
ສຸດທ້າຍທັງສອງຝ່າຍ ລູກຊາຍ ແລະ ແມ່ທີ່ສອງກໍເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ.
ນ້ຳໃຈນາງ
numchainang ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເລື່ອງນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີບັນຫາຕິດການພະນັນຈາກການ
ຊັກຊວນ
ຂອງໝູ່ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເອົາໃບຕາດິນໄປຈຳນອງ. ສ່ວນໃບຕາດິນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ເປັນສິນສົມສ້າງ ແລະ ຜູ້ເປັນເມຍກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຫຍັງເລີຍ, ບັນຫາຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ເມື່ອເຈົ້າຂອງໜີ້ມາທວງສິດໃນການ
ຄອບຄອງທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຍ້ອນຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມ ແຂງຂອງຜູ້ເປັນເມຍຈຶ່ງສາມາດໄກ່ເກັ່ຍບັນຫາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທັງ
ສອງສາມາດຜ່ານຜ່າບັນຫາໄປໄດ້.
ຟ້າຫຼັງຝົນ
vdo ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເລື່ອງຟ້າຫຼັງຝົນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອບຄົວທີ່ສູນເສັຍໃບຕາດິນໃນພື້ນທີ່ສວນ
ຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນກັບ ບັນຫາການບຸກລຸກຂອງບໍລິສັດ, ຫຼັງຈາກທີ່ທັງ
ສອງຜົວ-ເມຍທວງສິດໃນການ ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຂອງເຂົາ ເຖິງວ່າຈະມີພຽງ ແຕ່ໃບເສັຍ
ພາສີທີ່ດິນແຕ່ບວກກັບຄວາມຜິດພາດ ທີ່ບໍລິສັດບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນກວມເອົາດິນຂອງ
ຄອບຄົວ, ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ ປົກຄອງບ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາສາມາດ
ແກ້ໄຂໄດ້.
 
ບົດຮຽນລາຄາແພງ  
bodhanlakapeng ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບົດຮຽນລາຄາແພງ ເປັນເລື່ອງແກມຕະຫຼົກ ທີ່ເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ
ບໍ່ເຫັນຄວາມ ສຳຄັນຂອງຂັ້ນຕອນການ ລົງທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈົນ
ເກີດມີການກໍ່ກວນບໍ່ໃຫ້ພະ ນັກງານທີ່ດິນເມືອງທີ່ເຂົ້າມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນຢູ່ພາຍໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ. ສຸດທ້າຍ
ທ້າວສົມ ຜູ້ທີ່ຊື້ ດິນຫຼາຍຕອນແຕ່ບໍ່ດຳເນີນການຈົດທະບຽນ ປ່ຽນແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຈະເສັຍສິດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນໄປ.
 
ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
khammansanya ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ຄຳສັນຍາຂອງຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງຜູ້ທີ່ເຄີຍສັນຍາກັບຕົວເອງວ່າຈະເອົາຊະນະຍິງສາວຄົນ ໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ແນວນັ້ນ, ລາວໄດ້ເກີດມີແນວຄິດວ່າລາວຕ້ອງລົງທະບຽນໃບຕາດິນ
ແລ້ວ
ເອົາໃບຕາ ດິນໄປຄ້ຳ ປະກັນກູ້ຢືມເງິນກັບສະຖາບັນການເງິນ ແລ້ວນຳເອົາໄປເລີ່ມເຮັດການ
ກະສິກຳແລະ ລ້ຽງສັດ ຈົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດລາວ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສຸດທ້າຍລາວກໍ່ສາມາດ
ຂໍຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ ແຕ່ງງານ.
ມານຫົວໃຈ
makhuja ຜູ້ຂຽນ: Rights-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI & GIZ
ພາສາ: ລາວຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: Soft copy
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບົດເລື່ອງນີ້ແມ່ນເລື່ອງກ່ຽວກັບລຸງ ທີ່ປະທ້ວງເອົາດິນຂອງອ້າຍລາວທີ່ເສັຍຊີວິດໄປ ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນ ວ່າດິນຕອນນັ້ນຖືກ ມອບໃຫ້ຫຼານຊາຍລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍຕາມ.
ເພາະແນວ ນີ້, ຜູ້ເປັນລຸງ ກໍເລີຍເຮັດຮົ້ວຕັນບໍ່ຈົ່ງທາງທຽວໃຫ້ຫຼານຊາຍເຂົ້າ-ອອກ ເພາະດິນ ເຮືອນຂອງຫຼານຊາຍ ແມ່ນຖັດຈາກລຸງ. ນາຍບ້ານແນະນໍາລຸງເພື່ອໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ
ພັນທະໃນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ອະທິບາຍຕື່ມອີກວ່າຜູ່ທີ່ນຳໃຊ້ດິນຄວນຈະຮັບ
ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຢູ່ໜ້າ ດິນຂອງຄົນອື່ນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈົ່ງທາງທຽວໃຫ້
ແກ່ຄົນອື່ນທີ່ມີດິນທາງໃນ.
 
ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ FLEGT
ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ
flegtlao flegleng
 
ວີຊີດີຂອງໂຄງການ Rigths-LINK
 rlvdo ຜູ້ຂຽນ: Righs-LINK
ອົງການທີ່ຜະລິດ: VFI
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເປັນວິດີໂອທີ່ອະທິບາຍເຖິງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຫຊບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ,ໂດຍມີ 3 ອົງປະກອບຄື: ການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ,ການຄຸ້ມຄອງແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ການເສີມສ້າງ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ບົດ​ຂັບ​ລໍາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ໃນ​ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
village ຜູ້ຂຽນ: ເຄືອຂ່າຍພາກໄຕ້
ອົງການທີ່ຜະລິດ: ເຄືອຂ່າຍພາກໄຕ້
ພາສາ: ລາວ
ຊະນິດ: DVD
ຮູບແບບ: ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ສະຫຼຸບຫຍໍ້: ເປັນການໃຊ້ສຽງຂອງບົດຂັບລຳ ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການເສຍພາສີທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະທັງໃຫ້ຄວາມບັນເທິງ ແລະ ຄວາມໂສກເສົ້າໄດ້ຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ​
 Top
Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu