Publications & Documents

Calendars (5) « Publications « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • ປະຕິທິນ 2013
  ປະຕິທິນ 2013
  Author:  RL,CIDSE,LIWG,JVC,Oxfam,MCC,WHH,Helvetas,WWF,CARE,WCS,World Renew,GDA,Mekong Watch, PADETC,Cartitas,LuxDev,Norad,EU,
  Producing Organization:  RL,CIDSE,LIWG,JVC,Oxfam,MCC,WHH,Helvetas,WWF,CARE,WCS,World Renew,GDA,Mekong Watch, PADETC,Cartitas,LuxDev,Norad,E
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Calendar/ປະຕິທິນ
  Size:  9.53 MB
  Published Date:  
  Tags:  concession, participation, calendar, 2013, villager
  Summary:  

  ເວົ້າເຖິງສິດທິຂອງປະຊາຊົນໃນໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ,ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການໄດ້ຮັບສິດໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫານ,ສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງທີ່ດິນທີ່ເປັນກຳມະສິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທີ່ດິນລວມໝູ່ ລວມທັງການກໄນົດເວລາໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ ການຊີ້ໃຫ້ເຫັນການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກຳທຳຜິດ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

  Downloaded 331 times
 • ປະຕິທິນປີ  2010
  ປະຕິທິນປີ  2010
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Calendar/ປະຕິທິນ
  Size:  5.14 MB
  Published Date:  
  Tags:  management, village rights, calendar, 2010
  Summary:  

  ສິດແລະຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບລວມໜູ່ແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້,ສິດແລະຫນ້າທີໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບລວມໜູ່ ແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້,ການທົດແທນຄຶນຄ່າ ເສຍຫາຍ,ສິດແລະຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການນຳ ໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີສິດ ແລະຫນ້າທີຂອງບ້ານໃນການຕິດຕາມກວດ ກາການເຄຶ່ອນໄຫວກ່ຽວກັບກິດຈະກຳປ່າໄມ້ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານແລະຜູ້ ລະເມິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

  Downloaded 349 times
 • ປະຕິທິນປີ  2011
  ປະຕິທິນປີ  2011
  Author:  RL, LIWG, CIDSE,JVC,GTZ,MONRE
  Producing Organization:  RL, LIWG, CIDSE,JVC,GTZ,MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Calendar/ປະຕິທິນ
  Size:  9.15 MB
  Published Date:  
  Tags:  concession, village rights, calendar, 2011, conflict
  Summary:  

  ສິດແລະພັນທະຂອງພົນລະເມຶອງລາວກ່ຽວກັບທີ່ດິນການຄຸ້ມຄອງແລະການບໍລະຫານທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນການສຳປະທານແລະການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍການກຳນົດຂອບເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ

  Downloaded 302 times
 • ປະຕິທິນປີ  2012
  ປະຕິທິນປີ  2012
  Author:  RL, CIDSE,MCC, MONRE
  Producing Organization:  RL, CIDSE,MCC, MONRE
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Soft copy only/ມີພຽງແຕ່ຟາຍສຳລັບດາວໂຫຼດ
  Language:  Lao
  Type:  Calendar/ປະຕິທິນ
  Size:  4.94 MB
  Published Date:  
  Tags:  calendar, 2012, village rights, land rights
  Summary:  

  ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມຶອງລາວທັງຊາດຮັບຮູ້ແລະເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດ,ພັນທະຂອງຕົນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງວງົຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດຊຶ່ງລັດເປັນຕົວແທນແລະຄຸ້ມຄອງລວມສູນ

  Downloaded 392 times
 • ປະຕິທິນປີ  2014
  ປະຕິທິນປີ  2014
  Author:  VFI, MoNRE, LIWG, Mekong Watch,CIDSE,PADETC,JVC,…
  Producing Organization:  VFI, MoNRE, LIWG, Mekong Watch,CIDSE,PADETC,JVC,…
  Use Rights:  ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Calendar/ປະຕິທິນ
  Size:  6.45 MB
  Published Date:  
  Tags:  calendar, 2014, villager, concession
  Summary:  

  ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບວຽກງານການສຳປະທານຂອງໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ, ເລີ່ມຈາກການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ,ແນະນຳ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດສັນຍາ, ຄວາມສຳຄັນຂອງໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານໃນເລາປະຊາຊົນທີ່ມີບັນຫາ, ເນື້ອໃນແລະເງື່ອນໄຂຂອງຄຳຮ້ອງທຸກ, ສິດສະເໜີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ການຟື້ນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ

  Downloaded 369 times