Publications & Documents

06. ບົດລາຍງານ (61) « Documents « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • ປື້ມຄູ່ມື້ຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບ ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານ
   ປື້ມຄູ່ມື້ຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບ ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານ
  Author:  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ
  Producing Organization:  ຄະນະກຳມະທິການເອີຮົບ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ກໍລະນີ້ສືກສາ
  Size:  784.72 kB
  Published Date:  
  Tags:  ລົບໄພ, ລະຫັດສີ, ປູກຈິດສຳນຶກ, ສະຖານະການປອດໄພ, ການປ້ອງກັນ
  Summary:  

  ສ້າງຈິດສຳນືກໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຊ່ວງກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, ໄລຍະເກີດໄພພິບັດ, ຫຼັງການເກີດໄພພິບັດ

  Downloaded 918 times
 • 01. ການປັບປຸງບູລະນະການປົກ ຄອງໃນຂະແໜງ ການຍ່ອຍເຄື່ອງປ່າຂອງ ດົງແຂວງຊຽງຂວາງ
  01. ການປັບປຸງບູລະນະການປົກ ຄອງໃນຂະແໜງ ການຍ່ອຍເຄື່ອງປ່າຂອງ ດົງແຂວງຊຽງຂວາງ
  Author:  ໂຢດຣ ຟໍເປີ
  Producing Organization:  ໂຄງການປັບປຸງແລະບູລະນະການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ
  Use Rights:  ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານ
  Size:  547.59 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການປັບປຸງ, ບູລະນະ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ລະບຽບການ, ກວດສອບວຽກງານ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ
  Summary:  

  ການພັດທະນາການກະສິກຳແບບການຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

  Downloaded 490 times
 • 02.ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງປາກະຊັງ
  02.ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງປາກະຊັງ
  Author:  ໂຊລາ ສິມມາລາວົງ
  Producing Organization:  ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ
  Use Rights:  ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ບົດລາຍງານ
  Size:  884.07 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ການລ້ຽງປາກະຊັງ, ລາຍຮັບຂອງການຂາຍປາ-
  Summary:  

  ການລ້ຽງປາກະຊັງໃສ່ນ້ຳຂອງແລະນ້ຳງື່ມ

  Downloaded 456 times
 • 03. ບົດລາຍງານການສຶກສາຈຸດດີຈຸດ ອ່ອນຂອງການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຍາງ
  03. ບົດລາຍງານການສຶກສາຈຸດດີຈຸດ ອ່ອນຂອງການຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນຍາງ
  Author:  ອົງການ GAPE
  Producing Organization:  ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແລະປ່າໄມ້(ສູນຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້)
  Use Rights:  ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ບົດລາຍງານ
  Size:  186.45 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ການສຶກສາ, ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ການຂຸດຄົ້ນ, ນ້ຳມັນຍາງ
  Summary:  

  ນ້ຳມັນຍາງໃຊ້ເພື່ອສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ກຳນົດການຜະລິດນ້ຳມັນຍາງແຕ່ລະ
  ບ້ານ

  Downloaded 384 times
 • 04. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກປ່າ ທຳມະຊາດບ້ານຫວ້ຍເຫຼັກແລະບ້ານ ຫ້ວຍຮຸນນ້ອຍເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  04. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກປ່າ ທຳມະຊາດບ້ານຫວ້ຍເຫຼັກແລະບ້ານ ຫ້ວຍຮຸນນ້ອຍເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  Author:  ພອນສະນິດ ຜົນນະຈິດ
  Producing Organization:  ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນປະຈຳລາວ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ບົດລາຍງານ
  Size:  423.05 kB
  Published Date:  
  Tags:  ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ການນຳໃຊ້, ຝຶກອົບຮົມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສຳຫຼວດພື້ນທີ່
  Summary:  

  ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກແລະວິທີການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກັບພະນັກງານສຳຫຼວດພື້ນທີ່ເພື່ອສຶກສາສະພາບລວມຂອງປ່າ

  Downloaded 434 times
 • 05.ບົດລາຍງານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຕ່ອງໂສ້ ການຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ(ແຂມ,ປໍສາ) 4ບ້ານຫ້ວຍມັນ.ນ້ຳບໍ່.ທ່າໂພ.ຫ້ວຍໂນະ ທີ່ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  05.ບົດລາຍງານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຕ່ອງໂສ້ ການຕະຫຼາດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ(ແຂມ,ປໍສາ) 4ບ້ານຫ້ວຍມັນ.ນ້ຳບໍ່.ທ່າໂພ.ຫ້ວຍໂນະ ທີ່ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  Author:  ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
  Producing Organization:  ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນປະຈຳລາວ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ບົດລາຍງານ
  Size:  906.79 kB
  Published Date:  
  Tags:  ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ບົດລາຍງານ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຕ່ອງໂສ້, ການຕະຫຼາດ
  Summary:  

  ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເມືອງໂພນໄຊ.ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆໃນການເກັບກູ້ແຂມແລະປໍສາ

  Downloaded 364 times
 • 06. ບົດລາຍງານການວິເຄາະລະບົບແລະ ແບ່ງເຂດນິເວດກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ຮຸນແຂວງອຸດົມໄຊ
  06. ບົດລາຍງານການວິເຄາະລະບົບແລະ ແບ່ງເຂດນິເວດກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ຮຸນແຂວງອຸດົມໄຊ
  Author:  ຄຳພູ ພຸດທະວົງ
  Producing Organization:  ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາເຂດພູດອຍແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  2.23 MB
  Published Date:  
  Tags:  ກະສິກຳ, ບົດລາຍງານ, ການວິເຄາະ, ເຂດນິເວດ, ປ່າໄມ້
  Summary:  

  ມີເປົ້າໝາຍເລັ່ງໃສ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຜົນຂອງການວິເຄາະໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນທາງດ້ານກາຍະພາບ

  Downloaded 525 times
 • 07. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳ ການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານປ່າໄມ້ໃນສົກປີ 2005-2006
  07. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳ ການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານປ່າໄມ້ໃນສົກປີ 2005-2006
  Author:  ວັນນະໄຊ ສຸກຂະເສີມ
  Producing Organization:  ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  424.22 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ປ່າໄມ້, ຄວາມຄືບໜ້າ, ກິດຈະກຳ, ການຄົ້ນຄ້ວາ
  Summary:  

  ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເໝາະສົມໃນການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ທີ່ດີນ

  Downloaded 401 times
 • 08. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະກຳ ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂລໃນສວນຢາງພາລາ ທີ່ເມືອງ ນາແລ; ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
  08. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກິດຈະກຳ ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂລໃນສວນຢາງພາລາ ທີ່ເມືອງ ນາແລ; ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
  Author:  ໂຄງການຍ່ອຍຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້
  Producing Organization:  ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເຂດພູດອຍຮ່ວມມືລາວ-ຊູແອດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  430.24 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ຄວາມຄືບໜ້າ, ກິດຈະກຳ, ການປູກຖົ່ວສະໄຕໂ, ສວນຢາງພາລາ
  Summary:  

  ອະທິບາຍຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຢາງພາລາທີ່ປູກແລະບໍ່ໄດ້ປູກຖົ່ວສະໄຕໂລສັບຫວ່າງ

  Downloaded 1893 times
 • 09. ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມກ່ຽວ ກັບການພັດທະນາຢາງພາລາໃນ ສປປລາວ
  09. ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມກ່ຽວ ກັບການພັດທະນາຢາງພາລາໃນ ສປປລາວ
  Author:  ສີມອນ ວົງຄຳຮໍ່
  Producing Organization:  ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາເຂດພູດອຍແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  430.24 kB
  Published Date:  
  Tags:  ຢາງພາລາ, ບົດລາຍງານ, ຜົນກອງປະຊຸມ, ການພັດທະນາ, ທ່າອ່ຽງ
  Summary:  

  ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນບົຮຽນ
  ແລະປະສົບການກ່ຽວກັບການພັດທະນາຢາງພາລາ

  Downloaded 463 times
 • 10. ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມກ່ຽວ ກັບການລາຍງານແລະປະກອບຄຳເຫັນ ໃນຜົນການສຶກສາບັນຫາການປູກຢາງ ພາລາຂະໜາດນ້ອຍຂອງຊາວກະສິກອນແຂວງ ອຸດົມໄຊ
  10. ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມກ່ຽວ ກັບການລາຍງານແລະປະກອບຄຳເຫັນ ໃນຜົນການສຶກສາບັນຫາການປູກຢາງ ພາລາຂະໜາດນ້ອຍຂອງຊາວກະສິກອນແຂວງ ອຸດົມໄຊ
  Author:  ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
  Producing Organization:  ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  945.08 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ກອງປະຊຸມ, ການລາຍງານ, ຄຳເຫັນ, ຜົນການສຶກສາດ, ບັນຫາ, ການປູກຢາງພາລາ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ຊາວກະສິກອນ
  Summary:  

  ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປູກຢາງພາລາ
  ໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ.ພັດທະນາແລະກຳນົດຫົວ
  ຂໍ້ທີ່ສຳຄັນໃນອານາຄົດ

  Downloaded 350 times
 • 11. ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດສັງຄົມ ການປະມົງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  11. ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດສັງຄົມ ການປະມົງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ
  Author:  ໂຄງການຍ່ອຍຄົ້ນຄ້ວາ
  Producing Organization:  ແຜນງານຄົ້ນຄ້ວາເຂດພູດອຍແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  524.48 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການສຳຫຼວດ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການປະມົງ
  Summary:  

  ປະເມີນຜົນຜະລິດປາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

  Downloaded 382 times
 • 12. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດເຂດ ທີ່ເໝາະສົມສຳຫຼັບການປູກຢາງ ພາລາຢູ່ໃນເຂດການພັດທະນາສ່ວນກາງຂອງເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໃຊ
  12. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດເຂດ ທີ່ເໝາະສົມສຳຫຼັບການປູກຢາງ ພາລາຢູ່ໃນເຂດການພັດທະນາສ່ວນກາງຂອງເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໃຊ
  Author:  ດວງຄຳ ສິງຫານຸວົງ
  Producing Organization:  ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  89.11 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ການພັດທະນາ, ການປູກຢາງພາລາ, ການກຳນົດ, ທົດລອງ
  Summary:  

  ສະໜອງແຜນທີ່ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປູກຢາງພາລາເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດ

  Downloaded 355 times
 • 13. ການປະເມີນຜົນທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຄງ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳໃນ ສປປລາວ
  13. ການປະເມີນຜົນທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຄງ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳໃນ ສປປລາວ
  Author:  ດວງຄຳ ສິງຫານຸວົງ
  Producing Organization:  ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  457.09 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ເຕັກນິກ, ການສຶກສາ, ການອອກແບບ, ຂັ້ນໄດປາ
  Summary:  

  ຊ່ວຍເຫຼືອແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດ
  ກ່ຽວກັບການປູກໄມ້ເພື່ອການຄ້າ

  Downloaded 394 times
 • 14. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດເຂດທີ່ເໝາະ ສົມສຳຫຼັບການປູກຢາງພາລາຢູ່ໃນເຂດການພັດທະນາ ສ່ວນກາງຂອງເມືອງນາໝໍ້ແຂວງອຸດົມໃຊ
  14. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດເຂດທີ່ເໝາະ ສົມສຳຫຼັບການປູກຢາງພາລາຢູ່ໃນເຂດການພັດທະນາ ສ່ວນກາງຂອງເມືອງນາໝໍ້ແຂວງອຸດົມໃຊ
  Author:  ໂຄງການຍ່ອຍຈັດສັນທີ່ດິນ
  Producing Organization:  ສູນສຳຫຼວດແລະຈັດແບ່ງທີ່ດິນ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  583.96 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ການພັດທະນາ, ການປູກຢາງພາລາ, ການກຳນົດ, ທົດລອງ
  Summary:  

  ສະໜອງແຜນທີ່ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປູກຢາງພາລາເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດ

  Downloaded 362 times
 • 15. ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປລາວ
  15. ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປລາວ
  Author:  ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສີກຳແລະປ້າໄມ້
  Producing Organization:  ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້
  Use Rights:  ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ
  Type:  ປຶ້ມ
  Size:  1.41 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ປ່າໄມ້, ກິດຈະກຳ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ
  Summary:  

  ກຳນົດແລະສ້າງນະໂຍບາຍເປັນທິດນໃນການ
  ສ້າງຂະແໜງປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
  ມີປະສິດທິຜົນ

  Downloaded 516 times
 • 16. Forestry Strategy Yo The Year 2020 of Laos PDR
  16. Forestry Strategy Yo The Year 2020 of Laos PDR
  Author:  Dr. Siene SAPHANGTHONG
  Producing Organization:  Ministry of Agriculture and Forestry
  Use Rights:  No copyright
  Availability:  Soft copy only
  Language:  English
  Type:  Report document
  Size:  753.73 kB
  Published Date:  
  Tags:  land, forest, dafo, maf, forests, areas, management, limited assistance, government
  Summary:  

  Endorsement and Declaration of the Forestry Strategy to the Year 2020 of the Lao PDR

  Downloaded 343 times
 • 17. ບົດລາຍງານວິຊາການສຳຫຼັບການ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການປູກຢາງພາລາປະ ສົມປະສານກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ(ລິ້ນຈີ່) ແລະພືດໄລຍະສັ້ນໃນພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ທີ່ເມືອງນາໝໍ້ແຂວງອຸົມໄຊ
  17. ບົດລາຍງານວິຊາການສຳຫຼັບການ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການປູກຢາງພາລາປະ ສົມປະສານກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ(ລິ້ນຈີ່) ແລະພືດໄລຍະສັ້ນໃນພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ທີ່ເມືອງນາໝໍ້ແຂວງອຸົມໄຊ
  Author:  ສົມບູນ ໂຄດໄຊ
  Producing Organization:  ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເຂດພູດອຍຮ່ວມມືລາວ-ຊູແອດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານບົດລາຍງານ
  Size:  375.03 kB
  Published Date:  
  Tags:  ບົດລາຍງານ, ການສຶກສາ, ການປູກຢາງພາລາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ພືດໄລຍະສັ້ນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ດິນຄ້ອຍຊັນ
  Summary:  

  ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການປູກຢາງພາລາປະສົມ
  ປະສານກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ(ລິ້ນຈີ່)ແລະພືດໄລຍະ
  ສັ້ນໃນພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ທີ່ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງ ອຸົມໄຊ

  Downloaded 418 times
 • Developing Dependency
  Developing Dependency
  Author:  François Bafoil
  Producing Organization:  CNRS and CERI
  Use Rights:  No copyritht
  Availability:  Softcopy only
  Language:  English
  Type:  Report
  Size:  5.32 MB
  Published Date:  
  Tags:  development, geographic, economies, construction, community, infrastructure, cooperation.
  Summary:  

  This report looks at the role of Special Economic Zones (SEZs) in facilitating both regional integration and local development in the Greater Mekong Sub-region (GMS). The ADB defines an SEZ as a specific geographic region with economic laws that are more liberal than a country’s typical economic laws (ADB Trade Facilitation Report 2009, 132). Drawing from primary research undertaken in Thailand, Laos and Cambodia, this report unpacks the constraints on the SEZ Model as a driver of those dual objectives in the region.

  Downloaded 209 times
 • Dynamics of Food Security in the Uplands of Laos, June 2012
  Dynamics of Food Security in the Uplands of Laos, June 2012
  Author:  Andrew Bartlett
  Producing Organization:  Northern Upland Development Programme (NUDP) National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
  Use Rights:  No Copyrights
  Availability:  Softcopy only
  Language:  english
  Type:  Case studies
  Size:  1.58 MB
  Published Date:  
  Tags:  food security and biodiversity in the uplands of lao pdr: a review on recent situation of causes and effect, home gardens in the lao pdr - linkages between agricultural biodiversity and food security, development in lao pdr: the food security paradox
  Summary:  

  The policy of the Lao PDR Government is to eliminate the cultivation of slashand-
  burn upland rice cultivation and to replace it with more ecologically
  sustainable land use system at the village and household level. This study
  was conducted to gain in
  depth understanding of the food situation and the causes of food security in
  the upland areas of the Lao PDR.

  Downloaded 240 times