Publications & Documents

Bouchure (14) « Publications « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • Efficient Management for Sustainable Intensification Of Rice-Based Farming Systems
  Efficient Management for Sustainable Intensification Of Rice-Based Farming Systems
  Author:  THE ASIA REGIONAL RICE INITIATIVE
  Producing Organization:  FAO
  Use Rights:  ©FIELD Indonesia
  Availability:  Softcopy only
  Language:  English
  Type:  Newsletter
  Size:  518.22 kB
  Published Date:  
  Tags:  efficient management, sustainable intensification, farming system, rice production, plant protection
  Summary:  

  This is particularly relevant to rice production in Asia, where increases in productivity are slowing and land, water and labour are moving out of production.

  Downloaded 368 times
 • ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.37 MB
  Published Date:  
  Tags:  resettlement, bouchure
  Summary:  

  ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ປະຊາຊົນມີສິດໃນການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ,ມີສ່ວນຮ່ວມອອກຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ໃນ ຂະບວນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

  Downloaded 383 times
 • ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
  ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.39 MB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, compensation
  Summary:  

  ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນໂຄງການສຳປະທານ, ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົ ນມການ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກໂຄງການ, ຂະບວນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ

  Downloaded 361 times
 • ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ
  Author:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Producing Organization:  VFI,MoNRE, NUoL,IWMI,CPWF,AusAid
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.64 MB
  Published Date:  
  Tags:  development, bouchure, livlihood
  Summary:  

  ບັນດາດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກົນົດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍໂຄງການສຳປະທານ, ປະຊາຊົນມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການປັບປຸງ,ໂຄງການ , ອົງການຈັດຕັ້ງ, ປະຊາຊົນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຕັດສິນໃຈ ໃນ ຂະບວນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

  Downloaded 213 times
 • ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ສັນ ຍາ ແລະ ນິຕິ​ກຳ ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
  ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ສັນ ຍາ ແລະ ນິຕິ​ກຳ ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.21 MB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, land, registration, contract
  Summary:  

  ​ການຈົດທະບຽນສັນຍາ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບກຳມະສິດທີ່ດິນໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທາງດ້ານ​ກົດໝາຍ​

  Downloaded 221 times
 • ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ແບ່ງ​ແຍກ ​ແລະ ​ໂຮມ​ຕອນ​ດິນ​ເຂົ້າ ກັນ
  ການ​ຈົດ​ທະບຽນ​ແບ່ງ​ແຍກ ​ແລະ ​ໂຮມ​ຕອນ​ດິນ​ເຂົ້າ ກັນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  1.95 MB
  Published Date:  
  Tags:  land, bouchure, dividing, joining
  Summary:  

  ​ບັນດາ​ເງື່ອນ​ໄຂເພື່ອ​ແບ່ງ​ຕອນ​ທີ່​ດິນ​ຈາກ​ຕອນ​ໜຶ່ງ​ ມາ​ເປັນ​ສອງ​ຕອນ ຫລື ​ແບ່ງ​ກຳມະສິດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ທີ່​ດິນ​ລວມໝູ່​ຂອງ​ບ້ານ

  Downloaded 192 times
 • ການ​ນຳ​ໃຊ້​ ໃບ​ຕາ ດິນ​ ເພື່ອ​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບ ​ຄ້ຳປະກັນ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ
  ການ​ນຳ​ໃຊ້​ ໃບ​ຕາ ດິນ​ ເພື່ອ​ເປັນ​ຫລັກ​ຊັບ ​ຄ້ຳປະກັນ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  1.21 MB
  Published Date:  
  Tags:  land, bouchure, land title, callateral
  Summary:  

  ບຸກຄົນ ຫລື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບຕາດິນ​ໄປ​ຄ້ຳປະກັນ​ ນຳບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຕ່າງໆ ແນະນຳຂັ້ນຕອນການໃຊ້ໃບຕາດິນເພື່ອເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ

  Downloaded 214 times
 • ການ​ມອບ​-ໂອນສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
  ການ​ມອບ​-ໂອນສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.25 MB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, land, land rights, transfer
  Summary:  

  ການມອບໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຄິດໄລ່, ໄລຍະເວລາ, ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜູ້ມອບ-ໂອນຄວນປະຕິບັດໃນເລາມີການມອບ-ໂອນຫຼື ຊື້ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈະ ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ມອບ-ໂອນ​ໄດ້

  Downloaded 307 times
 • ການ​ສືບ​ທອດ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
  ການ​ສືບ​ທອດ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.15 MB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, land, estate, changing
  Summary:  

  ການສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈະມີການປ່ຽນແປງໃບຕາດິນ ຊຶ່ງລວມມີຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມສຳຄັນ ໃນການຈົດທະບຽນສືບທອດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

  Downloaded 205 times
 • ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ອອກໃບ​ຕາດິນ​ ​ແລະຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ
  ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ອອກໃບ​ຕາດິນ​ ​ແລະຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  1.46 MB
  Published Date:  
  Tags:  land, bouchure, land title, expenditure
  Summary:  

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂືນໃນການອອກໃບຕາດິນ (,ຄ່າທຳນຽມວັດແທກ, ຄ່າທຳນຽມອອກໃບຕາດິນ), ຄ່າ​ບໍລິການໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທີ່ດິນລວມມີ: ການຈົດທະບຽນນິຕິກຳ, ການໂອນປະເພດທີ່ດິນ, ການຈົດທະບຽນທີ່ດິນ

  Downloaded 245 times
 • ສິດ ​ແລະ ພັນທະ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
  ສິດ ​ແລະ ພັນທະ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  1.49 MB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, land, rights
  Summary:  

  ອະທິບາຍເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບຸກຄົນ ຫລື​ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ, ການເສຍສິດ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

  Downloaded 263 times
 • ສິດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອອກ​ຊື່​ໃນ​ໃບ​ຕາດິນ
  ສິດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອອກ​ຊື່​ໃນ​ໃບ​ຕາດິນ
  Author:  RLຮ່ວມກັບ MONRE
  Producing Organization:  VFI & MONRE
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  765.9 kB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, land, land title, women
  Summary:  

  ສົງ​ເສີມບົດບາ​ດຍິງ - ຊາຍ​ມີ​ສິດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໃນ​ກຳມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ , ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກຊື່ໃນໃບຕາດິນ

  Downloaded 193 times
 • ແຜ່ນພັບຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  ແຜ່ນພັບຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Author:  VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
  Producing Organization:  VFI (ໂຄງການ RL)
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.67 MB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, project, rightslink
  Summary:  

  ແຜ່ນພັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະກຜົນໄດ້ຮັບ ແລຕ່າງໆຂແງໂຄງກນາທີ່ມາຈາກທັງ 3 ໜ່ວຍງານຫຼັກ ແລະ ອະທິບາຍທີ່ຕັ້ງ ແລະ ລວມທັງຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ

  Downloaded 221 times
 • ່ແຜ່ນພັບສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  ່ແຜ່ນພັບສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Author:  VFI (ໂຄງການ RL), MoNRE
  Producing Organization:  VFI (ໂຄງການ RL)
  Use Rights:  
  Availability:  Hard copy is available in LINK Resources Centre/ພິມໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Language:  Eng&Lao
  Type:  Bouchure/ແຜ່ນພັບ
  Size:  2.59 MB
  Published Date:  
  Tags:  bouchure, project, link centre
  Summary:  

  ແຜ່ນພັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ,ທີ່ຕັ້ງ, ແຜນທີ່, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ການບໍລິການຂອງສູນ

  Downloaded 214 times