Publications & Documents

03. ກົດໝາຍ (145) « Documents « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າເລກທີ 03/ສພຊ,8ທັນວາ 2008
   32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າເລກທີ 03/ສພຊ,8ທັນວາ 2008
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ພາສາລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  223.62 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ການສຳປະທານກິດຈະການໄຟ້າ, ການພະລິດໄຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງແລະກຳນົດມາດຕະຖານເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟ້າ, ການສົງໄຟ້າ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ການເຄື່ອນໄຫວ,ການຄຸ້ມຄອງການກວດກາວຽກງານໄຟ້າການພະລິດໄຟ້າ,ການສົງໄຟ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍໄຟ້າ

  Downloaded 387 times
 • 0. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງກ່ຽວ ກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ. ເລກທີ 25/ສພຊ
  0. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງກ່ຽວ ກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ. ເລກທີ 25/ສພຊ
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:   ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  175.01 kB
  Published Date:  
  Tags:  ລັດຖະດຳລັດ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ລະບອບການເມືອງການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  Summary:  

  ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບນີ້ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດແຫ່ງສະຕິປັນຍາແລະການປະກອບຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ສ່ອງແສງເຖິງເຈດຈຳນົງອຫນຍາວນານ

  Downloaded 353 times
 • 1.ກົດໜາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງເລກທີ 12/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,09/11/2005
  1.ກົດໜາຍອາຍາສະບັບປັບປຸງເລກທີ 12/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,09/11/2005
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  332.59 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໜາຍອາຍາ, ການພົ້ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ, ວ່າດ້ວຍໂທດ
  Summary:  

  ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດວ່າການກະທຳອັນໃດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
  ສັງຄົມແມ່ນການກະທຳຜິດທາງອາຍາແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດໂທດໃສ່ຜູ້ກະທຳຜິດ

  Downloaded 399 times
 • 10. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ05/ສພຊ,26ກໍລະກົດ2008
  10. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ05/ສພຊ,26ກໍລະກົດ2008
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  172.49 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການໜັ້ນໜາຍ ການສູ່ຂໍ ແລະ ການແຕ່ງດອງ, ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ, ການສີ້ນສຸດການເປັນຜົວເມຍກັນ, ສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ, ສິດແລະພັນທະຂອງພໍ່ແມ່ແລະລູກ
  Summary:  

  ການໜັ້ນໜາຍໃນການສູ່ຂໍໃນການແຕ່ງດອງການກຳນົດກົດລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການສູ່ຂໍການແຕ່ງດອງທີ່ເປັນສາຍພົວພັນການເປັນຜົວເມຍ

  Downloaded 392 times
 • 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີ ແພ່ງເລກທີ 02/ສພຊ,17ພຶດສະພາ2004
  11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີ ແພ່ງເລກທີ 02/ສພຊ,17ພຶດສະພາ2004
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  253.87 kB
  Published Date:  
  Tags:  ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ​ການຄ້າ, ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກ, ຫຼັກຖານໃນຄະດີ, ​ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເດີນຄະດີ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງການກຳນົດຫລັກການ ກຳນົດກົດລະບຽບການແລະມາດຕະການການດຳເນີນຄະດີຢູ່ຂັນອຸທອນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງການ
  ຄ້າຄອບຄົວແລະເດັກການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເດີນຄະດີແລະການຮື້ຟື້ນຄະດີ

  Downloaded 342 times
 • 12. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ເລກທີ01/ສພຊ,​2ກໍລະກົດ2007
  12. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ເລກທີ01/ສພຊ,​2ກໍລະກົດ2007
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  207.79 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ກຳນົດຫຼັກການ, ການຄຸ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ, ​ ສົງເສີມການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ພານໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
  Summary:  

  ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ,​ລະບຽບແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການຖືບັນຊີອົງການບໍລິຫານວິຊາການ,ກອງທຶນລັດ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,ການຄຸ້ມຄອງການເງີນແລະກວດ
  ສອບບັນຊີສົງເສີມການຜະລິດ,ການລົງທຶນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ

  Downloaded 309 times
 • 13. ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍການປະກັນໄພເລກທີ11/90/ສປສ
  13. ດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍການປະກັນໄພເລກທີ11/90/ສປສ
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  167.37 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍການປະກັນໄພ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພແລະການກວດກາແຮງລັດ
  Summary:  

  ກົດໜາຍປະກັນໄພແລະການປະກັນໄພກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍຊັບສົມບັດແລະການຮັກສາພຶື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົງການປະຕິບັດກົດໜາຍຂອງລັດໃນການຮັບປະກັນກວດກາແຫ່ງລັດ

  Downloaded 307 times
 • 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນ ຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ)2009
  14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນ ຄອບຄົວ(ສະບັບປັບປຸງ)2009
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  176.26 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ປະເພດການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ, ການຈັດຕັ້ງວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງແລະຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກແລະຄວາມ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

  Downloaded 370 times
 • 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ
  14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  106.59 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ປະເພດການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ, ການຈັດຕັ້ງວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ,ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

  Downloaded 336 times
 • 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ12/ສພຊ,ວັນທີ 27ພະຈິກ2009
  15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ12/ສພຊ,ວັນທີ 27ພະຈິກ2009
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  140.51 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ, ວຽກງານທະບຽນສານ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານສະບຽນອາຫານ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານກຳນົດຫຼັກການກົດລະບຽບການ,​ການເຄື່ອຍໄຫວແລະການຄຸ້ມຄອງການກວດກາການປົກປ້ອງຄວາມຍຸດຕິທຳເປັນຕົນແມ່ນວຽກງານ
  ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງຜົນແນ່ໃສ່ການຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

  Downloaded 307 times
 • 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ 2010ເລກທີ 04/ສພຊ,15ທັນວາ2010
  16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ 2010ເລກທີ 04/ສພຊ,15ທັນວາ2010
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  265.08 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານແລະຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
  Summary:  

  ກົດໜາຍສະມາຊິສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮັບປະກັນປະຕິບັດພາລະບົດບາດການກຳນົດຫລັກການກຳນົດກົດລະບຽບ,ມາດຕະ
  ການສິດແລະຫນ້າທີຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ຕາມທິດທາງລັດແຫ່ງກົດໜາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະ
  ຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ

  Downloaded 308 times
 • 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ01/ສພຊ,17 ມີຖຸນ2006
  16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ01/ສພຊ,17 ມີຖຸນ2006
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  183.16 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງ, ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂຄງປະກອບຂອງສະພາ, ປະທານ ແລະຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
  Summary:  

  ກົດໜາຍສະມາຊິສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮັບປະກັນປະຕິບັດພາລະບົດບາດແນ່ໃສ່ສ້າງອົງການອຳນາດແຫ່ງລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັບປະກັນມາດແທ້ຂອງລັດ
  ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

  Downloaded 298 times
 • 16. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ,ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງເລກທີ01/ສພຊ,​6ພຶດສະພາ2003
  16. ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ,ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງເລກທີ01/ສພຊ,​6ພຶດສະພາ2003
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  162.31 kB
  Published Date:  
  Tags:  ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ
  Summary:  

  ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດຫຼັກການລະບຽບຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດການສະເໜີພິຈາລະນາຮ່າງກົດໜາຍ

  Downloaded 306 times
 • 17. ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດເລກທີ11/ສພຊ,​22ຕຸລາ2004
  17. ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຕ່າງປະເທດເລກທີ11/ສພຊ,​22ຕຸລາ2004
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  121.37 kB
  Published Date:  
  Tags:  ສິດ, ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ນະໂບບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
  Summary:  

  ກົດໝາຍດ້ວຍວ່າການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດການກຳນົດຫລັກການລະບຽບການ ການປົກປ້ອງແລະ ການຄຸ້ມຄອງລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່
  ສປປລາວ, ການນຳໃຊ້ແຫລ່ງທືນ

  Downloaded 330 times
 • 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນເລກທີ02/ສພຊ,​8ກໍລະກົດ2009
  17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນເລກທີ02/ສພຊ,​8ກໍລະກົດ2009
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  217.89 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຮູບການການລົງທຶນ, ການລົງທືນໃນກິດຈະກຳທົ່ວໄປ, ສິດ ແລະ ພັນທະໃນການລົງທຶນ, ການໂຈະ, ປ່ຽນແປງ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດການລົງທືນສະດວກສະບາຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກລັດ

  Downloaded 334 times
 • 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແລະການຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເລກທີ 07/ປສລ,14 ມີນາ 1994
  17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແລະການຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ສາທາລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເລກທີ 07/ປສລ,14 ມີນາ 1994
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  105.43 kB
  Published Date:  
  Tags:  ສິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມແລະການ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ, ຜົນປະໂຫຍດແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແລະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຢູ່ສປປລາວພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໜາຍການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

  Downloaded 333 times
 • 18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ(ສະບັບ ປັບປຸງ) ເລກທີ 06/ສພຊ,27ທັນວາ2006
  18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ(ສະບັບ ປັບປຸງ) ເລກທີ 06/ສພຊ,27ທັນວາ2006
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  204.06 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາສືມືແຮງງານ, ລະບຽບການອອກແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ ແລະ ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ, ແຮງງານແມ່ຍິງແລະເດັກ, ການປ້ອງກັນແຮງງານ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານການຄຸ້ມຄອງການກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການການສ້າງແລະການພັດທະນາສືມືແຮງງານເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ

  Downloaded 359 times
 • 18. ກົດໝາຍແຮງງານ, ລົງວັນທີ14/3/1994
  18. ກົດໝາຍແຮງງານ, ລົງວັນທີ14/3/1994
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  165.06 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍແຮງງານ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານແລະການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ, ແຮງງານແມ່ຍິງແລະ ເດັກ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານການຄຸ້ມຄອງການກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການການສ້າງແລະການພັດທະນາສືມືແຮງງານເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ

  Downloaded 379 times
 • 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດເລກທີ 03/94/ສພຊ,18/7/94
  19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດເລກທີ 03/94/ສພຊ,18/7/94
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  529.35 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດ, ນັກທຸລະກິດ, ເງືອນໄຂການດຳເນີນລຸລະກິດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການຄ້າ, ການຈັດຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດ, ຫຼັກການລວມຂອງບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດລັດ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຈັດຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຫຼັກການລວມຂອງບໍລິສັດວິສາຫະກິດລັດ,ວິສາຫະເອກະຊົນ,ວິສາຫະກິດລວມໜູ່,ວິສາຫະກິດປະສົມ

  Downloaded 362 times
 • 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເລກທີ 11/ສພຊ, 9 ພະຈິກ 2005
  19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເລກທີ 11/ສພຊ, 9 ພະຈິກ 2005
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ເປັນໄຟລ໌
  Language:  ລາວ
  Type:  ເອກະສານກົດໜາຍ
  Size:  529.35 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ, ປະເພດວິສາຫະກິດ, ການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຊື່ວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດກຳນົດຫລັກການລະບຽບການແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວແລະການຄຸ້ມຄອງຢູ່ສປປລາວເພື່ອການສົ່ງເສສີມ

  Downloaded 317 times