Publications & Documents

14. Hydropower Policies (Lao) (25) « Documents « Downloads

Sort by: Title | Hits | Date

 • Policy Brief: The Role of the Agriculture Sector to promote Food Security and Nutrition in Lao PDR 2016
   Policy Brief: The Role of the Agriculture Sector to promote Food Security and Nutrition in Lao PDR 2016
  Author:  Agriculture and Forestry Policy Research Centre (AFPRC), National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
  Producing Organization:  Agriculture and Forestry Policy Research Centre (AFPRC), National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
  Use Rights:  No Copyrights
  Availability:  Softcopy only
  Language:  english
  Type:  Policy
  Size:  1.02 MB
  Published Date:  
  Tags:  agriculture sector food security and nutrition
  Summary:  

  The Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) is committed to reducing food insecurity and malnutrition, consistent with Lao PDR’s endorsement of the World Food Summit Declaration and the ratification of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in which the right to adequate food is enshrined.

  Downloaded 168 times
 • 1996.ກົດມາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 02-96 ວັນທີ 11/10/1996
  1996.ກົດມາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 02-96 ວັນທີ 11/10/1996
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  258.38 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ, ນໍ້າ, ແຫຼ່ງນໍ້າຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການພັດທະນານໍ້າ, ຊັບພະຍາ ກອນ ທໍາມະຊາດ, ແຫຼ່ງນ້ຳໃນ ສປປ ລາ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະ ບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ນໍາໃຊ້, ພັດທະນານຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າຢູ່ ສປປ ລາວ.

  Downloaded 313 times
 • 1999.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 02/99/ສພຊ ວັນທີ 3/4/1999
  1999.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 02/99/ສພຊ ວັນທີ 3/4/1999
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:   ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  293.35 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການປ້ອງກັນ
  Summary:  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະບັນດາມາດຕະການອັນຈຳເປັນທີ່ແນ ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາ ແລະ ບູລະນະຟື້ນຟູ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

  Downloaded 310 times
 • 2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 102/ນຍ ວຽງຈັນ,ວັນທີ 4/06/2001
  2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 102/ນຍ ວຽງຈັນ,ວັນທີ 4/06/2001
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  578.19 kB
  Published Date:  
  Tags:  ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ, ດຳລັດ, ການປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ການປົກປ້ອງສິ່ງ ແວດລ້ອມ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ
  ບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ
  ສິ່ງແວດລ້ອມ

  Downloaded 321 times
 • 2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນໍ້າແລະຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 204/ນຍ
  2001.ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນໍ້າແລະຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ເລກທີ 204/ນຍ
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  694.54 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການຈັດຕັ້ງກົດໝາຍນໍ້າ, ນໍ້າແລະຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຂຸດຄົ້ນນ້ຳພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ນໍ້າ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ
  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ, ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດ
  ຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ລະ
  ອຽດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ພັດທະນາ,
  ນຳໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ

  Downloaded 278 times
 • 2003.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003
  2003.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  249.33 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ທີ່ດິນ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາ ກອນດິນ
  Summary:  

  ກຳນົດລະບອບການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ
  ແລະ ການນຳໃຊ່້ທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຖື
  ກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.

  Downloaded 325 times
 • 2004.ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານປີ 2006-2010 ເລກທີ 01631/ອວຕສ-ສນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2004
  2004.ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານປີ 2006-2010    ເລກທີ 01631/ອວຕສ-ສນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2004
  Author:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  4.79 MB
  Published Date:  
  Tags:  ຍຸດທະສາດ, ສິ່ງວອດລ້ອມ, ແຜນດຳເນີນງານ ດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ນະ ໂຍບາຍສິ່ງ ແວດລ້ອມ
  Summary:  

  ສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນທິດທາງລວມ,ຄາດໝາຍ
  ສູ້ຊົນ,ແຜນງານແລະໂຄງການປະຕິບັດສະ
  ເພາະໜ້າແລະຍາວນານເຖິງປີ 2020 ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕອວສະໜອງກອບຂອງຄວາມຮັບຮູ້ທາງ
  ດ້ານນະໂຍບາຍແລະ ທັດສະນະທາງດ້ານ
  ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານ

  Downloaded 275 times
 • 2005.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍ ຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເລກທີ 192/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 7.07.2005
  2005.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍ ຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເລກທີ 192/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 7.07.2005
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.34 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, 192, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ກາຍເວນຄືນທີ່ດິນ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບການ
  ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບ
  ຕໍ່ສັງຄົມ ເຊິ່ງເກີດຈາກ ການເວນ ຫຼື ການໂອນ
  ກຳມະສິດຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຄົງ
  ທີ່ຄືນໃຫ້ແກ່ລັດທະບານ

  Downloaded 274 times
 • 2006.ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳ ລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 2432/ ອວຕສ-ສນຍ,ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2005
  2006.ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳ ລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ເລກທີ 2432/ ອວຕສ-ສນຍ,ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2005
  Author:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢຶມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  4.79 MB
  Published Date:  
  Tags:  ຂໍ້ກຳນົດ, 2432, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາ ຊົນ, ຫຼັກການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
  Summary:  

  ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການ
  ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົດຍ້າຍຈັດ
  ສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບ
  ເລກທີ 192/ນຍ, ລົງວັນທີ 07/07/2005

  Downloaded 281 times
 • 2006.ນະໂຍບາຍຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົົງທາ ງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເລກທີ 561/ຄຜທ, 2006
  2006.ນະໂຍບາຍຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົົງທາ ງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເລກທີ 561/ຄຜທ, 2006
  Author:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມໂຄງ ການສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ ຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  2.43 MB
  Published Date:  
  Tags:  ນະໂຍບາຍ, ການພັດທະນາ, ຂະແໜງ ການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ການປົົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
  Summary:  

  ແນແສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນ ການເລືອກເຟັ້ນ
  ແລະ ປັບຕົວເອົາບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ໃຊ້
  ເຂົ້າໃນໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ມາປະຕິບັດໃນ
  ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຫຼັກ
  ອັນດຽວ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍເອກະ
  ພາບກັນ

  Downloaded 283 times
 • 2007.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 06/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2007
  2007.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 06/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2007
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  394.87 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ປ່າໄມ້, ການ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າ ໄມ້, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການ
  ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ,ປົກປັກຮັກ
  ສາ,ພົດທະນາ,ນໍາໃຊ້ ແລະ ກວດກາຊັບພະ
  ຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະທີ່ດິນປ່າໄມ້ແບບຍືບຍົງ

  Downloaded 267 times
 • 2007.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນ ນໍ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ 149/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 10ພຶດສະພາ 2007
  2007.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນ ນໍ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ 149/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 10ພຶດສະພາ 2007
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  210.55 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການເຄື່ອນ ໄຫວ, ຄະ ນະກໍາມະ ການອ່າງແມ່ນໍ້າ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ, ຊັບພະ ຍາກອນ ນໍ້າ
  Summary:  

  ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ,ພາລະ,ບົດບາດ,ໜ້າທີ່,ຂອບເຂດ
  ສິດ, ໂຄງປະກອຍການຈັດຕັ້ງແລະແບບແຜນ
  ວິທີເຮັດວຽກຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
  ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

  Downloaded 276 times
 • 2008.ກົດໝາາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນເລກທີ 01/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008
  2008.ກົດໝາາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນເລກທີ 01/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  191.37 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ສື່, ສື່ມວນຊົນ, ສື່ສິ່ງພີມ, ນັກຂ່າວ, ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ, ນະໂຍບາຍສື່ມວນຊົນ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
  ຕະການຕ່າງທກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ການ
  ເຄື່ອນໄຫວ,ການພັດທະນາ,ການຄຸ້ມຄອງ
  ການກວດກາສື່ມວນຊົນເພື່ອເສີມຂະ
  ຫຍາຍບົດບາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ
  ຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນການ
  ປະຕິບັດສິດເສ ລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນ
  ຂອງພົນລະ ເມືອງ

  Downloaded 254 times
 • 2008.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ 88/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 03/06/2008
  2008.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ເລກທີ 88/ນຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 03/06/2008
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.15 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
  Summary:  

  ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
  ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ,
  ນຳໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນໃຫ້ມີປະ
  ສິດທິຜົນ

  Downloaded 289 times
 • 2009.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ ເລກທີ 02/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 8ກໍລະກົດ2009
  2009.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ ເລກທີ 02/ສພຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 8ກໍລະກົດ2009
  Author:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ,ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  441.94 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ການສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນ, ການລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ການລົງທຶນທັງພານໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຫຼັກການລົງທຶນ
  Summary:  

  ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການລະບຽບການ ແລະມາດຕະ
  ການກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ,ການຄຸ້ມຄອງ
  ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ
  ເພື່ອເຮັດມຫ້ການລົງທຶນມີຄວາມສະດວກ
  ,ວ່ອງໄວ,ຖືກຕ້ອງ,ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານ
  ຕ່າງໆຈາກລັດ,ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະ
  ໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ,ຂອງລັດ,ຂອງປະຊາຊົນ

  Downloaded 260 times
 • 2009.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫ້ເຊົ່າຫຼືສໍາປະທານເລກທີ135/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 25.05.2009
  2009.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫ້ເຊົ່າຫຼືສໍາປະທານເລກທີ135/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 25.05.2009
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.8 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການເຊົ່າທີ່ດິນ, ການສຳປະທານທີ່ດິນ, ເຊົ່າທີ່ດິນໃນລາວ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ເຊົ່າດິນລັດ, ທີ່ດິນລັດ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບ
  ແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການເອົາທີ່ດິນ
  ຂອງລັດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ ແນໃສ່ຮັບ
  ປະກັນການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນ
  ເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

  Downloaded 512 times
 • 2009.ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການວ່າດ້ວຍການທົດ ແທນຄ່າເສຍຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເດືອນ ພະຈິກ 2009
  2009.ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການວ່າດ້ວຍການທົດ ແທນຄ່າເສຍຫາຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເດືອນ ພະຈິກ 2009
  Author:  ອົງການຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  1.67 MB
  Published Date:  
  Tags:  ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ບົດແນະນຳ, ການຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາສັງ ຄົມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບ, ການຍົກ ຍ້າຍ, ບົດວິພາກເສດ ຖະກິດ
  Summary:  

  ເພື່ອໃຫ້ທິດທາງລະອຽດແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
  ຂະແໜງການລັດແລະເອກະຊົນຕະຫຼອດທັງ
  ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດກ່ຽວກັບການ
  ແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມຢູ່ໃນໂຄງການພັດທະນາ

  Downloaded 314 times
 • 2010.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ເລກທີ 03/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2010
  2010.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ເລກທີ 03/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2010
  Author:  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
  Producing Organization:  ສະພາແຫ່ງຊາດ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ໄຟລ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  726.3 kB
  Published Date:  
  Tags:  ກົດໝາຍ, ສະຖິຕິ, ການຄິດໄລ່, ການວິ ເຄາະຂໍ້ມູນ, ການປຸງແຕ່ງສະຖິຕິ, ການສຳຫຼວດສະຖິຕິ, ຕົວຊີ້ບອກ, ຂໍ້ມູນດິບ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບການ,ມາດຕະການ
  ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ການຄຸ້ມຄອງ,ການຕິດ
  ຕາມແລະການກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
  ງານສະຖິຕິໃຫ້ເປັນລະບົບ,ເຂັ້ມແຂງ,ມີປະສິດ
  ທິພາບ

  Downloaded 272 times
 • 2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ112/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 16.02.2010
  2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມເລກທີ112/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 16.02.2010
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  275.21 kB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ112, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ການສຶກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມເບື້ອງ ຕົ້ນ, ແຜນ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ຕິດຕາມກວດກາສັງ ຄົມ
  Summary:  

  ກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບການແລະມາດ
  ຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ,ເຄື່ອນໄຫວ
  ຄຸ້ມຄອງແລະຕິດຈາມກວດກາວຽກງານ
  ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

  Downloaded 304 times
 • 2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງແລະການເຄຶື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ ກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າເລກທີ 293/ນຍ
  2010.ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງແລະການເຄຶື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ ກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າເລກທີ 293/ນຍ
  Author:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Producing Organization:  ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  Use Rights:  ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ
  Availability:  ສາມາດຢືມປື້ມໄດ້ຢູ່ສູນ LINK Resource Centre ຟຣີ
  Language:  ລາວ, ອັງກິດ
  Type:  ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
  Size:  2.63 MB
  Published Date:  
  Tags:  ດຳລັດ, ການເຄື່ອນ ໄຫວ, ຄະ ນະກໍາມະ ການອ່າງແມ່ນໍ້າ, ຊັບພະ ຍາກອນ ນໍ້າ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
  Summary:  

  ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ,ພາລະ,ໜ້າທີ່,
  ຂອບເຂດສິດ,ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
  ແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະ
  ກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າ ໂດຍລວມເພື່ອເປັນ
  ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວ
  ຂອງຄະນະກຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າແຕ່
  ລະອ່າງໃນ ສປປ ລາວ

  Downloaded 275 times