ຮູບພາບກິດຈະກຳ

ຮູບພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu