ພະລັງນ້ຳພະລັງຊີວິດ

Posted: Category: Featured Land & Nature Resources Issues Date: April 18, 2017 0 Comments

ທຸກໂຄງການພັດທະນາລ້ວນແຕ່ເປັນປະໂຫຍດຖ້າທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການວາງແຜນ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຫ້າວຫັນ. ໃນທີ່ສຸດ ໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ
ກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ
ຫຍາກໄດ້ໃນທີ່ສຸດ

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>