ປີນີ້ກະຊວງກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ຈະແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 3,7 ພັນກ່ວາຄອບຄົວ

Posted: Category: Latest News on Land and NR Date: February 21, 2017 0 Comments

Captureທ່ານ ພວງປະຮິສັກ ປະວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕິກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນົບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນວັນທີ່ 20 ກຸມພານີ້, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ: ໃນປີນີ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 3,747 ຄອບຄົວ ຈາກ 74,671 ຄອບຄົວໃຫ້ຍັງເຫືລອ 70,924 ຄອບຄົວ, ເທົ່າກັບ 6,09%ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 140 ບ້ານ, ຍັງເຫລືອ 1:511 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 17,86% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ,ສູ້ຊົນລຶບລ້າງເມືອງທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 1 ເມືອງ ຍັງເຫລືອ 20 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 13,51%,ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 93 ບ້ານມາເປັນ 3,979 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 48,54%, ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ,ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ ແຂວງລະ 2-3 ບ້ານ

ທ່ານ ພວງປະຮິສັກ ປະວົງວຽງຄໍາ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດສັນພູມລໍາເນົາຄົງທີ່,ບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ແລະ ອາຊີບໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຈຸດສຸມຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໄດ້ 168 ບ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍແບບຊະຊາຍຂອງພົນລະເມືອງ ພ້ອມນີ້ ກໍຈະໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງກົນໄກປະສານງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວໄປຕາມເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມດຽວກັນຈັດຕັ້ງເຊື່ອຊຶມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 65/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງຈຸດສຸມພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດໄລຍະ 2016 – 2020, ບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ຈັດຕັ້ງນໍາພາການສ້າງແຜນພັດທະນາຈຸດສຸມຕ່າງໆໃຫ້ສໍາເລັດ,ສຸມໃສ່ປັບປຸງມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ພັດທະນາ 2017 – 2020 ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງກວດກາປະເມີນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນຕົວຕັ້ງ, ຄົ້ນຄ້ວາອອກນະໂຍບາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນໄລຍະໃໝ່, ການສ້າງນັກພັດທະນາກັບທີ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມລະດົມທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ 3, ປັບປຸງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານເມືອງລະ 500 ລ້ານກີບໃຫ້ເປັນລະບົບ, ສຸມໃສ່ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍຈັດສັນພູມລໍາເນົາ, ແລະ ຈັດຕັ້ງສ້າງບ້ານຕົວແບບຮ່ວມມື ລາວ – ຈີນ ໂຄງການພັດທະນາຢູ່ບັນດາຈຸດສຸມຕ່າງໆ.
ລາວພັດທະນາ, ໜ້າທີ 9
ວັນທີ 21,02,2017

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>