ຝືກອົບຮົມການເປັນຄູຝືກ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: October 5, 2016 0 Comments

51016

ໃນວັນທີ 3 ຫາ 7 ຕຸລາ 2016 ຈະໄດ້ມີການເປີດຝືກອົບຮົມການເປັນຄູຝືກ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງແລະ
ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຶ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປທ ວິກອນ ບຸນວິໄລ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ
ລະບົບຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ. ໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ຂອງ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄື: ກະສິກຳ, ຍຸຕິທຳ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແມ່ຍິງ ລວມ
ທັງໝົດ 38 ທ່ານ (ຍິງ 10 ທ່ານ), ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ ສາມາດເປັນຄູຝືກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຊຶ່ງຈະຝືກວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍກັນ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>