ເປີດຮູບເງົາ 6 ເລື່ອງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: September 6, 2016 0 Comments

ໜ້າປົກ-CDFinal021ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳໄລຍະທີ່ II (Rights-LINK II) ພາຍໃຕ້ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI)

ຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຂອງກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຮ່ວມມືກັນຜະລິດຮູບເງົາສັ້ນ 6 ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາບ້ານໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເປີດສາຍໃຫ້ຊົມຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ 30 ສິງຫາຜ່ານມາທີ່ພັດຕາຄານເຟືອງຟ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມຊົມຮອບປະຖົມມະເລີກ ຂອງທ່ານ Julian Derbidge ທີ່ປຶກສາການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຈາກອົງການຮ່ວມພັດທະນາແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມັນ, ທ່ານ Richard Reece ຫົວໜ້າອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ Julian Derbidge ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ຮູບເງົາສັ້ນ 6 ເລື່ອງນີ້ແມ່ນເປັນການສຶບຕໍ່ຈາກຊຸດຮູບເງົາສັ້ນຄັ້ງທີ I ທີ່ກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຮູບເງົາສັ້ນໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຖຶກພັດທະນາພາຍໃຕ້ການໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຈາກສອງກະຊວງໃຫຍ່ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າກະຊວງຄື: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຮູບເງົາສັ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖຶກອະນຸມັດຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນຕົວແທນສື່ທາງການໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຫຼາຍໆໂຄງການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບປະເດັນການພັດທະນາ, ຢ່າງໃດກໍຕາມຮູບເງົາສັ້ນ 6 ເລື່ອງນີ້ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານຫລາຍຊ່ອງທາງຄື: ແຈກຢາຍໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແລະ ຍັງຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ອອນລາຍເຊັ່ນ: Youtube, Face book ແລະ ຜ່ານການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບອີກດ້ວຍ.

ຊຶ່ງຄາດວ່າຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກໆຂອງຊຸດຮູບເງົາດັ່ງກ່າວແມ່ນແນ່ໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຊາວບ້ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເຖິງປະເດັນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ກະສິກຳ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ (ບ້ານຊົນນະບົດ),ໄດ້ຮັບຊາບເຖິງຂະບວນການ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກແຜນພັດທະນາບ້ານ, ນອກຈາກ ນັ້ນແລ້ວຊຸດຮູບເງົາສັ້ນຍັງໄດ້ອະທິບາຍກົນໄກການແກ່ບັນຫາໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການບໍລິການຈາກໜ່ວຍງານລັດຖະບານເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

                                             ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ວັນສຸກ ທີ 2 ກັນຍາ 2016

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>