ກິດຈະກຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະແຜນວຽກFLEGT

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: April 8, 2016 0 Comments

1416-FLEGTໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2016, ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ແຜນວຽກ FLEGT ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ທີ່ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດ ນາບົງ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊີ່ງມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 60 ຄົນ ໃນການຈັດກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນວຽກ FLEGT, ຮູ້ເຖີງວິທີການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ເຊີ່ງກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຈາກນັກສຶກສາ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>