ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

Posted: Category: Slider Date: July 25, 2012 0 Comments

ແນະນໍາໂຄງການ

ພາບລວມຂອງໂຄງການ:ໃນໄລຍະທີ່1ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ(ໄຣສ໌ລິງ
ລາວ)ເປັນໂຄງການໄລຍະ3ປີ,ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ 2009ເຖິງເດືອນມັງກອນ
ປີ 2012ໂດຍອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ,ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ທຶນຈາກອົງການຮ່ວມມືແລະພັດທະນາແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີ​ແລນ (SDC) ດ້ວຍງົບປະມານໃນໄລຍະ​ທີ່1
ລວມທັງ​ໝົດແມ່ນ1,412,748 ໂດ​ລາ​ສະຫະ​ລັດ.

ສະພາບການທົ່ວໄປ:

ໃນໄລຍະທີ່1ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ(ໄຣສ໌ລິງລາວ)ເປັນໂຄງການໄລຍະ3ປີ,ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ 2009 ເຖິງເດືອນມັງກອນປີ 2012 ໂດຍອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນພາຍໃຕ້ບົດບັນ
ທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ,ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ທຶນຈາກອົງການຮ່ວມມືແລະພັດທະນາແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີ​ແລນ(SDC)ດ້ວຍງົບປະມານ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່1ລວມທັງ​ໝົດ
ແມ່ນ 1,412,748​ ໂດ​ລາ​ສະຫະ​ລັດ.

ສະພາບການທົ່ວໄປ:

ບັນຫາຂໍ້ຂັດ ​ແຍ່ງ​ທາງ​ດ້ານ​ທີ່​ດິນໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍ​ ຂື້ນເຊິ່ງມັນ​ໄດ້​ກາຍເປັນ​ປະ​ເດັນ​ຫຼັກທີ່ທ້າທາຍ​ຄວາມ​ມີ​ສະຖຽນ​ລະ
​ພາບຂອງຄົວ​ເຮືອນແລະຄວາມພະຍາຍາມ​ຂອງ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ​ຍາກ​,ຫຼາຍ​ກວ່າ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງ​ພົນລະ
​ເມືອງ(620,000ຄອບຄົວ)ດຳລົງຊີວິດໂດຍອາ​ໄສ​ການ​ກະສິກຳ;ໃນຈຳນວນ​ນີ້75%ຍັງ​ຄົງຢຶດຕິດ​ກັບ​ການ​ກະສິກໍາໃນການດໍາລົງ
ຊີວິດແລະອາໄສຊັບພະຍາກອນ​ດິນປະເພດຕ່າງໆ(​ດິນ​ ກະສິກໍາ,ດິນປ່າໄມ້,ດິນແຫຼ່ງນໍ້າ​,​..)ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.​ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນວິທີທາງທີ່ໃຫ້ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບດິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ຍັງມີໜ້ອຍ.ຊາວບ້ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການພົວພັນກັບພາກສ່ວນລັດຖະບານ,ນັກລົງທຶນ ແລະເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງຕໍ່ກັບການຈັດການແລະກໍານົດເງື່ອນໄຂການພັດທະນາທີ່ດິນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ທັນຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນດາຂໍ້ກໍານົດ,ກົດໝາຍແລະສິດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງເພື່ອຈະ
ມີຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ລອງກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນພາກລັດຖະບານເອງກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ທີ່ຈະຕ້ອງສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ເພື່ອຈັດ ການກັບບັນຫາສິດທິດທາງດ້ານທີ່ດິນ. ການປັບ
ປຸງລະບົບບໍລິຫານ ແລະໂຄງສ້າງການປົກຄອງ ບໍ່ທັນສາມາດປັບໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມັນມີຄວາມ
ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນທຸກລະດັບກ່ຽວກັບ ການຈັດການກັບບັນຫາທີ່ດິນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງລະບົບ
ການບໍລິຫານດັ່ງກ່າວມັນກໍ່ມີຄວາມ ຈໍາເປັນທີ່ ຈະຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຊາວນາ ແລະ ຊຸມຊົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ
ກົນໄກການແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ປະເດັນ/ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່:

ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນຊ່ວງໄລຍະການພັດທະນາໂຄງການນັ້ນມີປະເດັນທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶ້ນ.ທັງ 6 ປະເດັນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກວມເອົາວຽກໃນຫຼາຍລະດັບ(ລະດັບຊາດ, ລະດັບເມືອງ-ແຂວງແລະລະດັບບ້ານ)ແລະມັນຈະຕ້ອງກາຍເປັນ
ປະເດັນ ຫລັກທີ່ໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຈັດການໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.

· ປະເດັນທີ1: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກແຮງກົດດັນທາງດ້ານປະຊາກອນ,ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານກ່ຽວ ກັບການຍ້າຍບ້ານແລະການເພີ່ມການລົງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາການກະສິກໍາຊຶ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານລົບຕໍ່ກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງສະບຽງອາຫານແລະຄວາມທຸກຍາກ,ການສົ່ງຜົນຂອງການເຊື່ອມສະພາບທາງດ້ານທີ່ດິນ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ບໍ່ສະເໝີພາບ.

· ປະເດັນທີ2: ພະນັກງານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແລະຜູ້ນໍາບ້ານຍັງຂາດຄວາມອາດສາມາດ,ຊັບພະຍາກອນ,ເຄື່ອງມືແລະວິທີການ
ເພື່ອຈະສະໜູບສະ ໜູນແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ​ທີ່ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນລະ ດັບທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຢ່າງເຫມາະສົມ.

· ປະເດັນທີ3 : ຊາວນາແລະພະນັກງານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງຂາດຈິດສໍານຶກແລະຂາດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ສິດແລະໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນແລະມັກຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈສິດແລະຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເອງ.

· ປະເດັນທີ 4: ຂະບວນການປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລະດັບທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະບັນທຶກຢ່າງເຫມາະສົມ.

· ປະເດັນທີ 5: ການປະສານງານແລະການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ທຶນ,ອົງການລັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຜ່ານ
ມາຍັງບໍ່ ພຽງພໍຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກຊໍ້າຊ້ອນແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະງົບປະມານບໍ່ມີປະສິດ
ທິພາບ.

· ປະເດັນທີ6: ກົນໄກການສະທ້ອນຄືນແລະຊ່ອງທາງການສື່ສານສອງທາງລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ,ລະດັບນະໂຍບາຍ
ແລະລະດັບວາງແຜນມີຫນ້ອຍໂຄງການໄຣສ໌ລິງຈະຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ແນວໃດ?ສົມມຸດຕິຖານການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເພື່ອທີ່ຈະ
ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດນັ້ນກົນໄກຕ່າງໆ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ມີສໍາລັບບຸກຄົນ ,ຊຸມຊົນແລະ
ອົງການພາກປະຊາສັງຄົມນີ້ກໍ່ເພື່ອທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິພາບເຂົ້າໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍແລະການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.ລວມທັງການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຫລັກຕ່າງໆໃນ
ຫົວຂໍ້ສິດແລະຫນ້າທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ຕອບສະໜອງລະບົບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະຊ່ອງທາງສະທ້ອນກັບ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການພັດທະນາກົນໄກການປະສານງານຮ່ວມ​ກັນໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານຕ່າງໆໃນທຸກ
ລະດັບ.

No related links found
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>