ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land & Nature Resources Issues" (Page 4)

Articles Posted in the Featured Land & Nature Resources Issues Category

bpigs

ການຊົດເຊີຍ, ການພັດທະນາ, ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ

0 Comments

ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ການຊົດເຊີຍແມ່ນການທີ່ ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການຊົດເຊີຍ ເປັນຊັບສິນອື່ນໆ ສຳລັບຊັບສິນ ແລະ ໂອກາດ ທີ່ໄດ້ສູນເສັຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ນ້ຳຖ້ວມ, ...

calendar-2014-all

ປະຕິທຶນ ປີ 2014

0 Comments

ມາດຕາ 6: ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິດປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງ ລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ...