ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land & Nature Resources Issues" (Page 4)

Articles Posted in the Featured Land & Nature Resources Issues Category

story-case

ພະລັງນ້ຳພະລັງຊີວິດ

0 Comments

ຄຳນຳ ປະເທດລາວກໍາລັງຈະກ້າວໄປສູ່ການນໍາເອົາປະເທດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຫຼືການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2020. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລັດ ຖະບານໄດ້ຮຽກຮ້ອງທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ,ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ Download    ບົດເລື່ອງ 1. ແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ ( ນ. ...

bpigs

ການຊົດເຊີຍ, ການພັດທະນາ, ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ

0 Comments

ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ການຊົດເຊີຍແມ່ນການທີ່ ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການຊົດເຊີຍ ເປັນຊັບສິນອື່ນໆ ສຳລັບຊັບສິນ ແລະ ໂອກາດ ທີ່ໄດ້ສູນເສັຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ນ້ຳຖ້ວມ, ...