ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land & Nature Resources Issues" (Page 3)

Articles Posted in the Featured Land & Nature Resources Issues Category

calenderbig

ປະຕິທຶນ ປີ 2015

0 Comments

ຈຸດປະສົງໃນການຜະລິດປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍອີງໃສ່ນິຕິກຳ ຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ເບິ່ງສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໄດ້ທີ່ນີ້

moladonpobig

ວິດີໂອກ່ຽວກັບສິດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

0 Comments

ທີມງານ Rights-LINK ໄດ້ຜະລິດວີດີໂອຫຼືໜັງສັ້ນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບສິດແລະພັນທະໃນການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນໂດຍ ການຮ່ວມມື ຂອງ GIZ, ກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ...