ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land & Nature Resources Issues" (Page 2)

Articles Posted in the Featured Land & Nature Resources Issues Category

c2016

ປະຕິທິນ ປີ 2016

0 Comments

ຈຸດປະສົງໃນການຜະລິດປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍອີງໃສ່ນິຕິກຳ ຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ

calenderbig

ປະຕິທຶນ ປີ 2015

0 Comments

ຈຸດປະສົງໃນການຜະລິດປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍອີງໃສ່ນິຕິກຳ ຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ເບິ່ງສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໄດ້ທີ່ນີ້