ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land & Nature Resources Issues" (Page 2)

Articles Posted in the Featured Land & Nature Resources Issues Category

video2016

ວິດີໂອ

0 Comments

ຮູບເງົາສັ້ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາເປັນໄລຍະທີສອງຂອງ ໂຄງການຜະລິດຮູບເງົາສັ້ນພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ອົງການຮ່ວມມື ລາວເຢຍລະມັນ, ກົມທີ່ດິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ...

c2016

ປະຕິທິນ ປີ 2016

0 Comments

ຈຸດປະສົງໃນການຜະລິດປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍອີງໃສ່ນິຕິກຳ ຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ