ເມນູຫຼັກ Archive Category "Latest News on Land and NR" (Page 6)

Articles Posted in the Latest News on Land and NR Category

12

ຜູ້ຖືກໂຄງການບໍ່ເຫັນດີຄ່າຊົດເຊີຍດິນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດກວມລວມໄຊເສດຖາ

0 Comments

  ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດກວມລວມໄຊເສດຖາປະຈຸບັນຍັງມີຈຳ ນວນໜຶ່ງບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ການກຳນົດລາຄາຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບເນື່ອງຈາກໄດ້ພຽງ 20,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດໂດຍສະເລ່ຍສຳລັບຜູ້ມີໃບຕາດິນ ແລະ 14,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ສະນັ້ນຈິ່ງກາຍເປັນບັນຫາເຮັດໃຫ້ການຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການຊຶ່ງຮອດຂະນະນີ້ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 545 ເຮັກຕາຈາກ ...