ເມນູຫຼັກ Archive Category "Slider" (Page 3)

Articles Posted in the Slider Category

ກິດຈະກຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະແຜນວຽກFLEGT

0 Comments

ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2016, ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ແຜນວຽກ FLEGT ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ທີ່ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດ ...