ເມນູຫຼັກ Archive Category "Slider" (Page 2)

Articles Posted in the Slider Category

ສື່ສິ່ງພິມ

0 Comments

ໂຄງການ ເຄືອຂ່າຍ ຂໍ້ມູນຂ່ານສານ ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກຳ ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ລວບລວມເກັບກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆບໍວ່າຈະເປັນ: ກໍລະນີສຶກສາ, ປຶ້ມເລື່ອງ/ກາຕູນ, ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ, ...

ການບໍລິການ

0 Comments

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກຳ ພາຍໃຕ້ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້,