ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ
Best Apps

Featured Land & Nature Resources Issues

power-water01

ພະລັງນ້ຳພະລັງຊີວິດ

0 Comments

ທຸກໂຄງການພັດທະນາລ້ວນແຕ່ເປັນປະໂຫຍດຖ້າທຸກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການວາງແຜນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຫ້າວຫັນ. ໃນທີ່ສຸດ ໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ ຫຍາກໄດ້ໃນທີ່ສຸດ

c2017-260x170

ປະຕິທິນ ປີ 2017

0 Comments

ຈຸດປະສົງໃນການຜະລິດປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ

Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu